BERTRAND CANTATS FÖRBANNELSE

CANTATS FRU STÖT­TA­DE HO­NOM EF­TER MOR­DET PÅ MA­RIE TRIN­TIG­NANT. HON DOG SJÄLV EN MYSTISK DÖD I SITT HEM EF­TER ATT HAN HA­DE SLÄPPTS FRÅN FÄNG­EL­SET.

Blodigt Begär - - Gränslös Kärlek -

I ja­nu­a­ri 2010 till­bring­a­de Bertrand Can­tat natten hem­ma hos sin ex-fru Krisz­ti­na Rá­dy i Bor­deaux. Han sov på ne­der­vå­ning­en. De­ras 12-åri­ga son Mi­lo och 7-åri­ga dot­ter Alice sov bor­ta hos någ­ra and­ra.

Föl­jan­de mor­gon kom bar­nen hem och Mi­lo som le­ta­de ef­ter sin mam­ma hit­ta­de hen­ne hängd på ovan­vå­ning­en. Can­tat ha­de he­la ti­den be­fun­nit sig i hu­set ut­an att mär­ka nå­got.

Se­na­re fram­kom det att Krisz­ti­na ha­de ringt si­na för­äld­rar fle­ra må­na­der ti­di­ga­re och kla­gat på att ”en rad hän­del­ser, vär­re än de från 2003” äg­de rum och att hon miss­hand­la­des bå­de fy­siskt och psy­kiskt av ex-ma­ken. ”Al­la an­ser att han är en ikon och al­la vill hans bäs­ta. Se­dan kom­mer hem och gör des­sa fruk­tans­vär­da sa­ker mot mig in­för fa­mil­jen”, ska hon ha sagt.

Trots att han in­led­nings­vis ar­re­ste­ra­des och att krav ställ­des på att fal­let skul­le åter­upp­tas, ut­för­des inga po­li­siä­ra åt­gär­der mot Can­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.