ROCKSTJÄRNEMORDET

BERTRAND CAN­TAT KOM FRÅN EN BLYGSAM BAK­GRUND OCH BLEV FRANSK ALTERNATIVROCKS STO­RA NAMN. HAN HAR IN­TE TIDGARE UPP­VI­SAT NÅG­RA MORDISKA TENDENSER.

Blodigt Begär - - Gränslös Kärlek -

Bertrand Cantats far var ma­ri­nof­fi­cer och ha­de tjä­nat un­der ko­lo­ni­alkri­get i Al­ge­ri­et. Han föd­des 1964 i Le Hav­re. När hans fa­milj flyt­ta­de sö­derut till Bor­deaux över­gav han för­äld­rar­nas dröm om att han skul­le bli ad­vo­kat och fo­ku­se­ra­de istäl­let på rock­mu­si­ken.

Han bil­da­de ban­det No­ir Dé­sir med skol­kam­ra­ter och spe­la­de på pu­bar och klub­bar tills de bac­ka­des upp av ett stort skiv­bo­lag 1986. Fram till det ti­di­ga 1990-ta­let ha­de de sålt näs­tan tre mil­jo­ner ski­vor. Can­tat an­vän­de sitt kän­dis­skap till att stöd­ja väns­ter­o­ri­en­te­ra­de frå­gor, bland an­nat an­ti-glo­ba­li­se­ring och stöd till Pa­les­ti­nas folk.

Can­tat jäm­för­des ibland med Jim Mor­ri­son el­ler Nir­va­nas Kurt Co­bain. Hans tex­ter och fram­trä­dan­den in­ne­höll en sju­dan­de kraft. När han fri­gavs splitt­ra­des No­ir Dé­sir. Han har för­sökt ar­be­ta med and­ra mu­si­ker, bland an­nat i du­on Detro­it. Han fort­sät­ter att sjunga om sam­hälls­frå­gor. 2017 släpp­te han en an­ti-brex­it-låt med ti­teln L’ang­le­ter­re’. Han har hit­tills in­te sjung­it om våld i nä­ra re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.