DÖDSHOPPET

Blodigt Begär - - Ett Svårt Fall Av Svartsjuka -

En film som spe­la­des upp un­der rät­te­gång­en vi­sa­de att det var en rad om­stän­dig­he­ter un­der Van Do­rens sista hopp som led­de till hen­nes död. Me­dan mar­ken kom allt när­ma­re såg Van Do­ren de and­ras skär­mar veck­las ut och brom­sa in dem.

På om­kring 1 000 me­ters höjd tit­ta­de hon upp och såg att re­servs­kär­men för­blev out­veck­lad. Hon tit­ta­de ner och upp igen me­dan hon vän­ta­de på att skär­men skul­le veck­las ut. Hon drog i li­nan, men ingen­ting hän­de. I rät­ten stop­pa­des fil­men där – ju­ryn be­spa­ra­des de sista pa­nik­fyll­da se­kun­der­na in­nan Van Do­ren slog i mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.