BA­RA JAG OCH PAP­PA

Blodigt Begär - - Ett Svårt Fall Av Svartsjuka -

Psy­ko­lo­ger som ut­vär­de­ra­de Clot­te­mans me­na­de att hon vi­sa­de tec­ken på att li­da av elektra­kom­plex. Det är ett psy­ko­sex­u­ellt till­stånd som myn­ta­des 1913 av Carl Jung och som be­skri­ver den kvinn­li­ga motsatsen till oi­di­pus­kom­plex­et (en mans vil­ja att eli­mi­ne­ra sin far och ta hans plats).

Clot­te­mans som var om­kring 20 år yng­re än bå­de Van Do­ren och So­mers be­skrev sin re­la­tion till pa­ret för psy­ko­lo­ger. En­ligt dem be­skrev hon ett mor/far-för­hål­lan­de. Ef­tersom Clot­te­mans ha­de för­lo­rat sin far vid så pass ung ål­der an­sågs hen­nes för­hål­lan­de med So­mers va­ra högsex­u­ellt och hon ham­na­de i be­ro­en­de­ställ­ning. När det stod klart för hen­ne att Van Do­ren stod mel­lan hen­ne och So­mers såg hon ing­en an­nan ut­väg än att eli­mi­ne­ra hen­ne.

Syndro­met här­rör från den gre­kis­ka my­to­lo­gin och be­rät­tel­sen om prin­ses­san Elekt­ra som dö­da­de sin mor som hämnd för att hon dö­da­de hen­nes far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.