MORALISKT STÖD

ME­DIA GOTTADE SIG GI­VET­VIS I FAL­LET, MEN AL­LA VAR IN­TE LI­KA SKONINGSLÖSA.

Blodigt Begär - - En Försmådd Astronauts Raseri -

En av Nowaks kol­le­gor, Ja­mes Hoo­per, träd­de fram för att vitt­na om Nowaks ka­rak­tär. Han sa att hon var ex­akt den typ av of­fi­cer han vil­le ar­be­ta med: ”Tvek­löst … hon gör det hon ska och är he­der­värd.”

And­ra ha­de ett mer ve­ten­skap­ligt och – pa­ra­dox­alt nog – ett mer för­stå­en­de per­spek­tiv gäl­lan­de de käns­lor som var in­blan­da­de. Na­sa-ast­ro­nau­ter pla­ce­rar sig själ­va i en tryck­ko­ka­re av ri­go­rös fy­sisk och men­tal trä­ning och be­fin­ner sig un­der stän­dig me­di­a­be­vak­ning. Nowaks ut­bild­ning på­bör­ja­des dess­utom 2003 strax ef­ter ka­tats­ro­fen med rymd­fär­jan Colom­bia då he­la be­sätt­ning­en dog – bland dem en av hen­nes vän­ner.

”Jag tror att de stress­fak­to­rer hon ut­sat­tes för var ex­tremt på­fres­tan­de”, sa dok­tor Paul Si­e­gel, psy­ko­log och pro­fes­sor vid Suny-pur­cha­se, ”sam­ti­digt som hon skul­le va­ra en su­per­mam­ma som tog hand om si­na tre barn och för­be­red­de sig för ett upp­drag i köl­vatt­net ef­ter Co­lum­bia-tra­ge­din.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.