”HON HÖGG HEN­NE”

VAD HÄN­DE EGENT­LI­GEN I DET PITTORESKA HU­SET SOM GJOR­DE ATT EN UNG MAM­MA MIS­TE LI­VET?

Blodigt Begär - - Diabolisk Duo -

En­ligt Jas och Tas ver­sion av hän­del­ser­na ha­de de­ras mam­ma bli­vit hot­full mot dem på mor­go­nen när de var se­na till sko­lan. Hon ha­de i ra­se­ri ploc­kat upp en vas och ve­vat med den mot dem me­dan hon kal­la­de dem för ”ho­ror” och ”slam­por”. Nik­kis ils­ka blev allt vär­re och hon skrek: ”Vi ska al­la dö i dag!”

Tas: ”Jag tog va­sen från hen­ne, det var då hon grep­pa­de kni­ven, vän­de sig om mot mig och sa åt mig att bac­ka.” Jas be­rät­ta­de för po­li­ser­na att mam­man ”vann stri­den om kni­ven, typ, så jag ploc­ka­de upp va­sen och slog hen­ne med den” och re­fe­re­ra­de till en vas som hon kros­sa­de mot sin mam­mas hu­vud i var­dags­rum­met.

Där­på ha­de mo­dern bi­tit hen­ne och väg­rat att släp­pa grep­pet. ”Tas högg hen­ne”, upp­gav Jas för dem. Tas höll med och in­si­ste­ra­de på att det en­bart var för att avvär­ja mam­mans at­tack.

De för­sök­te få slut på brå­ket, men Nik­ki fort­sat­te att at­tac­ke­ra dem med kni­ven, så de över­man­nan­de hen­ne och högg hen­ne. Se­dan la­de de hen­ne i bad­ka­ret och fyll­de på med varmt vat­ten ef­tersom hon kla­ga­de över att hon frös. ”Dö­da mig nu, an­nars dö­dar jag er bå­da”, ska hon ha sagt pre­cis in­nan li­vet läm­na­de hen­nes kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.