EN HÄN­DEL­SE – TVÅ VER­SIO­NER

RÄTTSFALLET VÄG­DE MEL­LAN OSCARS BE­RÄT­TEL­SE OM DEN ÖDES­DIG­RA NATTEN OCH ÅKLA­GAR­SI­DANS ARGUMENTATION.

Blodigt Begär - - Han Sköt Med Avsikt Att Döda -

PISTORIUS 1

Oscar häv­da­de att han och Reeva åt mid­dag mel­lan 19:10 och 20:00. De gick och la­de sig i sov­rum­met och som­na­de runt 22:00. Han lås­te sov­rums­dör­ren och pla­ce­ra­de ett cric­kets­lag­trä mel­lan en gar­de­rob och dör­ren.

2

Oscar upp­gav för rät­ten att han vak­na­de på små­tim­mar­na och häv­da­de att även Reeva var va­ken. Rum­met var varmt och han min­des att hon sa: ”Kan du in­te so­va, ba­be?” Oscar glöm­de att näm­na den­na de­talj ti­di­ga­re.

3

Oscar gick upp för att häm­ta in fläk­tar­na från bal­kong­en till rum­met. När han skul­le läg­ga sig hör­de han hur bad­rums­fönst­ret öpp­na­des och trod­de att nå­gon höll på att bry­ta sig in.

4

Pistorius tog fram sin 9mm Pa­ra­bel­lum från un­der sängen och fort­sat­te till bad­rum­met i mörk­ret. När han var på väg mot bad­rum­met på­står Oscar att han vis­ka­de till Reeva att hon skul­le gå ner och ringa po­li­sen.

5

När han in­te fick nå­got svar skrek Oscar till Reeva att hon skul­le ringa po­li­sen. ”In­nan jag viss­te or­det av ha­de jag skju­tit fy­ra skott ge­nom dör­ren … Mi­na öron ring­de”, be­rät­ta­de Oscar för rät­ten. Han fort­sat­te att ro­pa åt Reeva att hon skul­le ringa po­li­sen.

6

Oscar åter­vän­de till sov­rum­met och bör­ja­de pra­ta med Reeva om in­kräk­ta­re. Han häv­da­de att hans öron ring­de ef­ter skott­loss­ning­en. Han la­de sin hand på den plats där Reeva bor­de ha le­gat. ”Jag tror att det var vid det la­get som … som det gick upp för mig att det kun­de va­ra Reeva som var in­ne i bad­rum­met el­ler på to­a­let­ten.”

ÅKLA­GA­REN 1

Åkla­ga­ren an­ser att Reeva var va­ken om­kring kloc­kan 01:00 el­ler ti­di­ga­re med hän­vis­ning till den mat som åter­fanns i hen­nes mage. Den be­skrevs som en ”sop­pa med grö­na, orange och rö­da bi­tar” – grön­sa­ker.

2

Kloc­kan 01:56 var gran­nen Estel­le van der Mer­we klar­va­ken. Hon ha­de pro­blem med att so­va. Estel­le upp­ger att hon hör­de en kvin­na ro­pa, som i ett gräl. En tim­me se­na­re vak­na­de hon igen. Den­na gång till lju­det av skott­loss­ning.

3

Strax ef­ter 03:00 vak­na­de Michel­le Bur­ger av vad hon be­skrev som ett blo­di­san­de skrik. Det var en kvin­na. Hen­nes ma­ke Charl hör­de det ock­så. De­ras hem låg 177 me­ter från Oscar Pistorius hus. Fy­ra skott ljöd.

4

Pistorius ha­de för avsikt att dö­da Reeva när hans ra­se­ri tog över. Åkla­ga­ren un­der­strök en rad mot­sä­gel­ser i hans be­rät­tel­se. ”Din ver­sion är så osan­no­lik att ing­en nå­gon­sin skul­le an­se den va­ra rim­lig”, sum­me­ra­de åkla­ga­ren Ger­rie Nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.