BE­VÄP­NAD OCH PA­RA­NOID

PISTORIUS VAR LÄTTSKRÄMD OCH PRA­TA­DE OM SIN RÄDS­LA FÖR IN­KRÄK­TA­RE.

Blodigt Begär - - Han Sköt Med Avsikt Att Döda -

Vi­ta syd­af­ri­ka­ner som le­ver un­der pri­vi­li­gi­e­ra­de so­cio-­eko­no­mis­ka för­hål­lan­den le­ver of­ta i ”ga­ted com­mu­ni­ti­es” med hög sä­ker­het och dyg­net runt­be­vak­ning. Trots det är det många som so­ver med va­pen och som und­rar om de män­ni­skor som är an­li­ta­de för att va­ka över dem – vak­ter­na – egent­li­gen är i mas­ko­pi mot dem. Lan­det har 38 mil­jo­ner in­vå­na­re. Mer än 1,8 mil­jo­ner av dem har va­pen­li­cens.

Dex­ter Az­zie be­rät­ta­de i en BBC 3-dokumentär att hans vän Pistorius ha­de som­nat i en sof­fa när de tit­ta­de på en krigs­film. När Oscar väck­tes av skott­loss­ning­en på tv:n hop­pa­de han upp och sprang till den and­ra än­den av rum­met. En an­nan gång när Oscar sov över hos Az­zie re­a­ge­ra­de han på ett högt ljud ge­nom att grep­pa pi­sto­len och springa till sin vän.

Den 12 no­vem­ber 2012 twee­ta­de Pistorius: ”Det finns ing­et som att kom­ma hem och hö­ra tvätt­ma­ski­nen och fun­de­ra över om det är en strids­be­redd in­kräk­ta­re som re­kar i tvätt­stu­gan.”

Till trap­por­na och ut In­gång till sov­rum 1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.