HON GJOR­DE MIG TILL SIN SEXSLAV

TABLO­ID­TID­NING­AR­NA FROS­SA­DE I HISTO­RI­EN OM SKÖN­HETSDROTT­NING­EN OCH MOR­MO­NEN.

Blodigt Begär - - Femtio Nyanser Av Mormonism -

DAILY EX­PRESS 22 maj 1978

Daily Ex­press fick scoo­pet av Mckin­ney för 40 000 pund. Ru­bri­ken ly­der: ”Min evi­ga kärlek: jag vill fort­fa­ran­de ha min mor­mon”. Histo­ri­en har i ef­ter­hand be­skri­vits som ”en smu­la trå­kig” av re­por­tern Pe­ter To­ry, men den kom­mer i al­la fall di­rekt från hu­vud­per­so­nen.

HUNDKLONING 7 au­gusti 2008 DAILY MIR­ROR 22 maj 1978

Daily Mir­ror äls­ka­de histo­ri­en om ett lust­fyllt kvin­no­vä­sen som fång­a­de den myc­ket stör­re och till sy­nes he­der­li­ge An­der­son. Med en smu­la tur hit­ta­de de mjuk­porr­bil­der från hen­nes tvek­sam­ma för­flut­na. De gick i tryck sam­ma dag som Daily Ex­press pub­li­ce­ra­de sin sto­ra ex­klu­si­va ar­ti­kel.

SJÄLVBIOGRAFI Maj 1984

Mckin­ney äls­ka­de all­tid strål­kas­tar­lju­set. I en självbiografi skild­ras Mckin­ney som en prin­ses­sa som har för­lo­rat sin prins, men den pub­li­ce­ra­des in­te. Snart dök hon upp i tid­ning­ar­na igen, den­na gång för att ha ar­re­ste­rats när hon tra­kas­se­ra­de An­der­son vid den­nes ar­bets­plats 1984. Ef­ter näs­tan ett kvarts se­kel har Mckin­ney an­li­tat en syd­ko­re­ansk fors­ka­re för att klo­na hen­nes pit­bull­ter­ri­er. Det var en in­tres­sant histo­ria i sig själv, men snart upp­täck­te tid­ning­ar­na att det rör­de sig om den mor­mon­kid­nap­pan­de, ex­cent­ris­ka skön­hets­drott­ning­en.

TABLO­ID Den 3 sep­tem­ber 2010

be­fin­ner sig Mckin­ney på den and­ra si­dan av la­gen när hon för­sö­ker väc­ka åtal mot film­ma­ka­ren Er­rol Mor­ris. Hon an­ser att hans film Tablo­id ut­må­lar hen­ne som en sex­u­al­brotts­ling och pro­sti­tu­e­rad. Åta­let läggs ner ef­tersom rät­ten in­te an­ser att fil­men är miss­vi­san­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.