I DOM­STOL I 1992

Blodigt Begär - - Aileen Wuornos -

En in­spel­ning av ett te­le­fon­sam­tal mel­lan Ai­leen och fö­re det­ta flick­vän­nen Ty­ria spe­la­des upp för rät­ten. Det var en fäl­la och Ty­ria över­ta­la­de Ai­leen till att själv ta på sig all skuld för brot­ten. Det gjor­de hon och be­skrev Mo­o­re som en oskyl­dig per­son – det en­da uns vän­lig­het i Ai­le­ens on­da värld. Det är en helt an­nan Ai­leen än den vi för­vän­tar oss, men det­ta tec­ken på vän­li­ga drag – kärlek och osjäl­visk­het – för­vrängs istäl­let för att stöt­ta en an­nan histo­ria, den om en les­bisk djä­vuls­kvin­na som ha­tar män.

AI­LE­ENS MÅNGA ERKÄNNANDEN

WUORNOS VAR IN­TE RÄDD FÖR ATT LÄM­NA PASSANDE CITAT TILL PRESSENS OCH MYN­DIG­HE­TER­NAS GLÄD­JE. VAR­JE PART GJOR­DE SIN EGEN TOLKNING AV VAD SOM VAR SANNING OCH LÖGN.

dig in­te ”Gör det du mås­te ... Jag lå­ter er­kän­na ham­na i fäng­el­se [...] Om jag mås­te så gör jag det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.