ETTER DEN FÖRS­TA RÄT­TE­GÅNG­EN OCH IN­NAN HON DÖM­DES FÖR MOR­DEN PÅ HUMP­H­REYS, SPEARS OCH BURRESS

Blodigt Begär - - Aileen Wuornos -

Den nyfräls­ta ad­op­tiv­mam­man Ar­le­ne över­ta­la­de Ai­leen att för­kla­ra sig skyl­dig, nå­got som tyd­li­gen skul­le be­vi­sa re­li­giös from­het. Många tviv­lar på att den­na tro var är­lig, men den pas­sar bra in. Wuornos värld är präg­lad av plå­go­an­dar och fräl­sa­re. Ge­nom att for­mu­le­ra er­kän­nan­det ång­er­fullt och vi­sa vil­ja på bot­gö­ring fram­står hon som ett hel­gon istäl­let för en syn­da­re.

”Jag har slu­tit fred med Her­ren och bett om för­lå­tel­se. Jag är led­sen att mitt själv­för­svar har gjort att jag ham­nat i dom­stol på det­ta sätt, men jag tar på mig an­svar för det jag har gjort. Det var dem el­ler jag. Jag är led­sen för kon­se­kven­ser­na av mi­na on­da hand­ling­ar. Jag är in­ställd på att dö om ni sä­ger att det är nöd­vän­digt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.