I NICK BROOM­FI­ELDS DOKUMENTÄR EF­TER TIO ÅR I DÖDSCELL

Blodigt Begär - - Aileen Wuornos -

Det var ett er­kän­nan­de och ag­gres­sivt upp­trä­dan­de för att pro­vo­ce­ra fäng­el­se­di­rek­tö­ren till att skri­va un­der av­rätt­nings­be­slu­tet. Wuornos var fort­fa­ran­de det mor­ran­de och fräsan­de odju­ret som vi­sa­des på ny­he­ter­na och i tid­ning­ar. Hon käf­ta­de emot och ex­plo­de­ra­de, pre­cis som värl­den för­vän­ta­de sig, och hon an­tyd­de att ett döds­fall skul­le till­fred­stäl­la hen­ne – oav­sett vem det drab­ba­de. San­ning­en är sorg­li­ga­re...

”Jag vill in i den jäv­la kam­ma­ren i mor­gon och kom­ma bort [...] Min av­rätt­ning har skju­tits upp [...] och de ut­ma­nar mig helt en­kelt att dö­da igen [...] Om ni fiff­lar mer med av­rätt­ning­en, jäv­la av­skum, då kom­mer blod att spil­las!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.