DÖDSORSAKEN

ÅKLA­GAR­NA ANPASSADE ME­RE­DIT­HS SKA­DOR TILL SI­NA AR­GU­MENT.

Blodigt Begär - - Amanda Knox -

Åkla­gar­si­dan änd­ra­de sin te­o­ri fle­ra gång­er om Knox, Sol­le­ci­to och Gu­e­des mo­tiv för att mör­da Kercher, med sce­na­ri­on från en sa­ta­nisk sex­ri­tu­al till in­brott och stöld. Ker­chers sår an­vän­des för att vi­sa att hon blev plå­gad av si­na an­gri­pa­re och att de många stick­så­ren var re­sul­ta­tet av nå­gon form av tor­tyr. Blå­mär­ken på hen­nes kropp och det fak­tum att hen­nes hår drogs ut tyck­tes stäm­ma med den­na histo­ria.

Sett från ett an­nat per­spek­tiv är stick­­så­ren klum­pi­ga. Många tror att ska­dor­na vi­sar på en in­ten­siv kamp och att blå­mär­ke­na upp­stod när Kercher stöt­te emot mö­b­ler i hu­set. Det­ta ver­kar stäm­ma över­ens med be­rät­tel­sen om ett of­fer som för­sva­ra­de sig mot ett in­brott tills hon fick så­ret i hal­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.