TVÅ VECKORS HELVETE

ME­DAN PO­LI­SEN OCH FA­MIL­JEN LE­TA­DE DE­SPE­RAT EF­TER FLIC­KAN GJOR­DE MÖR­DAR­NA UPP PLA­NER.

Blodigt Begär - - Becky Watts -

19 FEB­RU­A­RI, FÖRMIDDAG

Nathan Matthews och Shauna Hoare tar sig in i hu­set på 18 Crown Hill där Becky Watts är en­sam hem­ma. Becky dö­das mel­lan 11:03 och 12:45. Krop­pen flyt­tas till ba­ga­geluc­kan på pa­rets bil.

19 FEB­RU­A­RI, EF­TER­MID­DAG

Ef­ter att ha va­rit hem­ma hos Matthews mam­ma och styv­far kör pa­ret till sin bo­stad på 14 Cot­ton Mill La­ne där de be­stäl­ler hämt­mat och tit­tar på tv. Se­na­re sam­ma natt flyt­tas Beckys kropp från bi­len till bad­rum­met.

20 FEB­RU­A­RI

Matthews sms:ar sin chef och sä­ger att han har pro­blem med bi­len och in­te kan kom­ma till jobbet. Han kör till en livs­me­dels­bu­tik och kö­per två flas­kor lös­nings­me­del. I den lo­ka­la järn­han­deln kö­per han en elekt­risk cir­kel­såg.

21 FEB­RU­A­RI

Matthews och Hoare kör till As­da i Bed­mins­ter där de kö­per sop­säc­kar, gum­mi­hands­kar och tre rul­lar glad­pack. De kö­per dess­utom pol­let­ter för 20 pund för att fyl­la på sin elekt­ri­ci­tet hem­ma.

22 FEB­RU­A­RI

Matthews och Hoare fast­nar på övervaknin­gskameror när de går in i en bu­tik i Bri­stol för att in­för­skaf­fa fler sop­säc­kar, sil­vertejp och re­jä­la tvätt­svam­par. Där­på styc­kar de Becky Watts kropp i sitt bad­rum.

24 FEB­RU­A­RI

Matthews och Hoare på­står att de har mid­dags­pla­ner och in­te kan kom­ma till bo­sta­den på Cot­ton Mill La­ne för ett sam­tal med po­li­sen. Po­li­sen kom­mer istäl­let till Ho­a­res mam­mas hus i South­me­ad.

25 FEB­RU­A­RI

Po­li­sen ge­nom­sö­ker de­ras hem i Cot­ton Mill La­ne föl­jan­de dag och no­te­rar att det är väl­digt smut­sigt och skrä­pigt bortsett från det fläck­fria bad­rum­met.

2 MARS, FÖRMIDDAG

Stänk med Beckys blod åter­finns på dörr­lis­ten till hen­nes sov­rum. Po­li­sen har nu till­räck­ligt med be­vis för ar­re­ste­ra Matthews och Hoare som miss­tänk­ta för mor­det på Becky Watts.

2 MARS, EF­TER­MID­DAG

Beckys styc­ka­de kropp åter­finns på 9 Bar­ton Court, mind­re än 80 me­ter från plat­sen där hon mis­te li­vet.

3 MARS

Nathan Matthews och Shauna Hoare tas in för se­pa­ra­ta för­hör mitt på da­gen. Bå­da lju­ger in­led­nings­vis, men ing­en av dem har er­fa­ren­het av att för­hö­ras så de bry­ter snart ihop un­der ut­fråg­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.