Be­käm­par värl­dens vi­rus från Ud­de­val­la

UD­DE­VAL­LA: I Ben­ders gam­la lo­ka­ler tram­par fors­ka­re och lä­ka­re om­kring, och de har värl­den för si­na fötter. För här lig­ger till­verk­ning­en av ett me­del som tar död på bå­de vi­rus och bak­te­ri­er. Nu ska pro­duk­tio­nen ut­ö­kas till fem mil­jo­ner li­ter per år.

Bohusläningen - - Sidan 1 -

”Och ny­an­ställ­ning­ar får det bli ut­i­från be­ho­ven, men mer än så kan jag in­te sä­ga i dag” THO­MAS LÖÖW, vd Li­feclean

Li­feclean hål­ler på att läg­ga värl­den för si­na fötter. Och nu an­sö­ker man om att få ut­ö­ka pro­duk­tio­nen i Ud­de­val­la.

Fö­re­ta­get som till­ver­kar ett me­del som tar död på spo­rer, bak­te­ri­er och vi­rus, grun­da­des 2013 och har sin bas i Ben­ders lo­ka­ler. Se­dan star­ten har det hänt myc­ket.

– I dag är vi ett mer forsk­nings­ba­se­rat fö­re­tag med eg­na fors­ka­re och lä­ka­re. Vi har ett an­tal nya världs­pa­tent och in­tres­set för vå­ra pro­duk­ter är stort, in­te minst ut­an­för Nor­den, sä­ger Tho­mas Lööw, vd.

I DAG TILL­VER­KAS cir­ka en halv mil­jon li­ter av med­let. I dag har pro­duk­tio­nen upp­gått till att till­go­do­se ef­ter­frå­gan i upp­star­ten. I sin an­sö­kan till läns­sty­rel­sen vill man kun­na ut­ö­ka pro­duk­tio­nen av des­in­fek­tions­me­del och and­ra klor di ox­id­ba­se­ra­de pro­duk­ter till fem mil­jo­ner li­ter. Det har in­te kom­mit in någ­ra ne­ga­ti­va syn­punk­ter på an­sö­kan som va­rit ute på re­miss.

– Nu har vi sökt för en full­ska­lig pro­duk­tion ef­ter att ha va­rit en pi­lotan­lägg­ning. Det kom­mer vi att kla­ra i be­fint­li­ga lo­ka­ler här på Ben­der. Och ny­an­ställ­ning­ar får det bli ut­i­från be­ho­ven, men mer än så kan jag in­te sä­ga i dag.

Ny­li­gen vann Li­feclean en upp­hand­ling med Stock­holms­lands- ting. Bo­la­get är ock­så ett avd e in­no- va­ti­va fö­re­tags om so­ci­al­de­par­te­men­tet valt ut ge­nom Sweca­re.

– Vil­ket in­ne­bär att vi får åka runt och träf­fa and­ra län­ders am­bas­sa­dö­rer och re­pre­sen­tan­ter, in­tres­set är stort, mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er är ju ett världs­pro­blem.

FÖ­RE­TA­GET HAR OCK­SÅ vux­it på ve­te­ri­närsi­dan, där finns det ”en skarp till­växt”, en­ligt Tho­mas Lööw. Ex­em­pel­vis an­vän­des Li­fecleans pro­duk­ter när Ljungski­le rid­klubb drab­ba­des av kvar­ka.

Och ny­li­gen teck­na­de man av­tal med en ny dis­tri­butör i Syd­ko­rea.

– Det är full fart in på den mark­na­den, och vi har till­sam­mans med and­ra sto­ra part­ners ta­git oss an Ki­na­mark­na­den. Och i Du­bai del­tog vi på den sto­ra mäs­san, Arab He­alth Ca­re, med 4 400 del­ta­gan­de fö­re­tag från 70 län­der. Vi väck­te upp­märk­sam­het ef­tersom vå­ra pro­duk­ter in­te är al­ko­hol­ba­se­ra­de. Så där har vi af­fä­rer på gång, sä­ger Tho­mas Lööw.

MED­LET AN­VÄNDS VID yt­des­in­fek­tion för att för­hind­ra sprid­ning av vi­rus och bak­te­ri­er som or­sa­kar in­fek­tio­ner av oli­ka slag, som vin­ter­kräk­sju­kan. El­ler Clo­stri­di­um dif­fi­ci­le-in­fek­tion, CDI, som är den van­li­gas­te vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­nen i Sve­ri­ge. Clo­stri­di­um dif­fi­ci­le är en bak­te­rie som bil­dar spo­rer och som har en för­må­ga att bi­ta sig fast länge i de fles­ta mil­jö­er.

–Al­la vå­ra på­stå­en­de närun­der­bygg­da och be­vi­sa­de ge­nom­forsk­nings­re­sul­tat, sä­ger Tho­mas Lööw.

Bild: RON­NY B NILS­SON

UT­Ö­KAR. Vd Tho­mas Lööw och hans kol­le­gor tar ste­get och ut­ö­kar pro­duk­tio­nen. (ar­kiv­bild)

AGNETA KÄLLBERG ak@bo­husla­ning­en.se 0522-992 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.