Var fem­te strun­tar i tra­fik­reg­ler

Bohusläningen - - Uddevalla - EM­MA-KA­RIN BJÖRK 0522 - 99 222 ekb@bo­husla­ning­en.se

Det kan va­ra att kö­ra för fort el­ler mot rött ljus. Stu­di­er som Son­ja For­ward på VTI, Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut, gjort vi­sar att en fem­te­del av al­la bi­lis­ter be­går re­gel­brott - in­te av miss­tag ut­an helt med­ve­tet.

– De 20 pro­cen­ten är en mi­no­ri­tet av al­la som kör i tra­fi­ken men det är de som kör på ett om­dö­mes­löst sätt som or­sa­kar mest ska­da i tra­fi­ken, sä­ger Son­ja For­ward som fors­kar om bi­lis­ters at­ti­ty­der och be­te­en­den.

DET ÄR FLE­RA oli­ka stu­di­er med bi­lis­ter som med­ve­tet bry­ter mot reg­ler som vi­sar att de har en över­tro på sig själ­va.

– De här bi­lis­ter­na ser in­te be­te­en­det som nå­got ris­ka­belt. Många gång­er har de en över­tro på sin egen bil­kör­ning och tän­ker att de är väl­digt duk­ti­ga bi­lis­ter och be­hö­ver in­te föl­ja reg­ler­na. Där­e­mot kan de tyc­ka att ”här kom­mer jag så ni and­ra, flyt­ta på er!”, sä­ger fors­ka­ren.

Om de dess­utom in­te va­rit med om nå­gon olyc­ka så för­stärks de­ras tro på att de är su­ve­rä­na, ef­tersom de kan bry­ta mot reg­ler­na men än­då kla­ra sig.

– Men det kan be­ro på tur el­ler kanske på att and­ra bi­lis­ter lyc­kas att för­hind­ra en olyc­ka.

Se­dan finns det en li­ten grupp som ock­så be­går re­gel­brott med­ve­tet men de skil­jer sig från den and­ra grup­pen ef­tersom de söker ris­ker. De får helt en­kelt en kick av att till ex­em­pel se tå­get kom­ma en bit bort och vill kö­ra ra­ce över järn­vägsö­ver­gång­en.

SON­JA FOR­WARD SÄ­GER att hon in­te vill pe­ka ut en sär­skild grupp som be­går med­vet­na fel­hand­ling­ar men tar upp att de som sak­nar er­fa­ren­het - unga som kanske pre­cis ta­git kör­kort många gång­er har en låg ris­k­upp­fatt­ning.

– Sam­ti­digt till­hör de som är väl­digt stres­sa­de och de som tyc­ker att de är väl­digt duk­ti­ga bil­fö­ra­re de här 20 pro­cen­ten så det är en bred grupp vi ta­lar om, sä­ger Son­ja For­ward. Hur far­li­ga är de här bi­lis­ter­na?

– De är väl­digt far­li­ga ef­tersom de or­sa­kar flest olyc­kor i tra­fi­ken. Man kan även be­skri­va dem som ego­is­tis­ka ef­tersom de mest tän­ker på att de ska fram fort.

Vid den här ak­tu­el­la järn­vägsö­ver­gång­en är sik­ten god så om de in­te ser nå­got tåg tror de nog att de kan hin­na över. Att stan­na tar för lång tid. Ef­tersom olyc­kor sker kan man ba­ra kon­sta­te­ra att det finns de som gör fel­be­döm­ning­ar.

DET ÄR IN­FOR­MA­TION och utbildning som Son­ja For­ward tror är nyc­keln för att de här om­dö­mes­lö­sa bi­lis­ter­na skall bli med­vet­na om vil­ket pro­blem de är i tra­fi­ken.

– För att det skall fun­ge­ra i tra­fi­ken krävs att man kan sam­spe­la med and­ra, tän­ka på and­ra, nå­got som man kan ta upp det här re­dan i sko­lan.

– De som fak­tiskt åker dit kanske in­te ba­ra ska få bö­ter ut­an va­ra tvung­na att gå en be­hand­ling. I and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der finns oli­ka ty­per av be­hand­lings­pro­gram för des­sa fö­ra­re. De här per­so­ner­na kan va­ra svå­ra att nå men be­hö­ver ska­kas om och de be­hö­ver bör­ja ifrå­ga­sät­ta sig själ­va, sä­ger Son­ja For­ward.

Bild: HEJDLÖSA BIL­DER AB

AT­TI­TY­DER. Son­ja For­ward fors­kar om bi­lis­ters be­te­en­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.