Många lo­ka­la namn på mäs­san

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - JONATAN MARTINS­SON 0522-99000 jonatan.martins­son@bo­husla­ning­en.se

För den som be­sö­ker bok­mäs­san i Gö­te­borg i hel­gen är chan­sen stor att stö­ta på bå­de för­fat­ta­re och för­lag med kopp­ling till Bo­hus­lä­ning­ens om­rå­de.

I dag drar årets upp­la­ga av bok­mäs­san i Gö­te­borg igång. Un­der fy­ra da­gar ska mäng­der av för­fat­ta­re, för­lag och be­sö­ka­re fyl­la mäss­hal­lar­na vid Kors­vä­gen, och i myll­ret kom­mer en hel del för­fat­ta­re med an­knyt­ning till Bohuslän be­fin­na sig.

Ud­de­valla­för­fat­tar­na Ri­zah She­gi­ri och Maria Gustavs­dot­ter, Ma­rie Hav Lund­kvist och Pon­tes för­lag från Ly­se­kil, stif­tel­sen Bo­hus­läns mu­se­um, och Bo­hus­läns hem­bygds­för­bund är någ­ra av dem som kom­mer va­ra på plats i Gö­te­borg i hel­gen.

På plats kom­mer även bak­pro­fi­len Bir­git­ta Rasmus­son från Ljungski­le va­ra. Hon är ak­tu­ell med boken Bir­git­tas bästa jul­ka­kor som pre­cis som nam­net an­ty­der rik­tar in sig på ju­lens god­sa­ker.

EN AN­NAN BOKAKTUELL för­fat­ta­re med kopp­ling till väst­kus­ten och Bohuslän är mil­jö­de­bat­tö­ren Ste­fan Ed­man som kom­mer till mäss­san med sin nya bok Mot al­la odds, en bok som tar upp frå­gor kring guds­tro och na­tur­ve­ten­skap.

Även det Ud­de­val­la­ba­se­ra­de bok­för­la­get Se­raf styr sin kos sö­derut i hel­gen. För­la­get som fram­för allt ger ut ro­ma­ner in­om fan­ta­sy­gen­ren kom­mer med två nya böc­ker la­gom till mäs­san, Dött­rar av natt av Ca­ro­li­ne Hur­tig och Ma­gin vak­nar av Gabri­el­la P Kjei­len. Bå­da för­fat­tar­na kom­mer va­ra på plats i Gö­te­borg un­der hel­gen. Ca­ro­li­ne Hur­tig som även dri­ver för­la­get ser fram emot mäs­san.

– DET ÄR jät­te­ro­li­ga da­gar där man träffar myc­ket folk, bå­de and­ra för­fat­ta­re och lä­sa­re, sä­ger hon.

För ett li­tet och gans­ka ni­schat för­lag är bok­mäs­san en vik­tig plats att mark­nads­fö­ra si­na böc­ker på, för Se­raf blir det tred­je året man är på plats.

– Det är ett bra stäl­le att vi­sa upp vå­ra för­fat­ta­re och böc­ker på, sä­ger Ca­ro­li­ne Hur­tig. Fot­not: De med­ver­kan­de som nämns i ar­ti­keln är ett ur­val av de Bo­hus­länds­ka för­fat­ta­re som del­tar vid årets bok­mäs­sa.

Bild: PER LANDÉN

MÄSSAKTUELL. Bir­git­ta Rasmus­son är en av för­fat­tar­na från Bohuslän som med­ver­kar på årets bok­mäs­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.