Hans Wall­s­tén

Bohusläningen - - Oss emellan -

Ci­vilin­gen­jör Hans Wall­s­tén, Lau­san­ne, Schweiz, har av­li­dit vid en ål­der av 94 år. Hans när­mas­te är so­nen An­ders och hans fa­milj, hust­run Ani­ta och sö­ner­na Pon­tus och Mag­nus.

Hans Wall­s­tén föd­des i Ös­tersund. Fa­mil­jen flyt­ta­de 1930 till Ljungski­le där hans mam­ma drev apo­tek. Det var en spän­nan­de mil­jö för en ny­fi­ken ung­dom. Bohuslän och väst­kus­ten har i al­la år haft en stor plats i Hans hjär­ta. Dit åter­kom han och hans fa­milj var­je som­mar till som­mar­stäl­let i Ham­burgsund än­da fram till för­ra året.

Det var na­tur­ligt för Hans att sö­ka sö­ka sig till tek­nis­ka stu­di­er. 1950 utex­a­mi­ne­ra­des han från Chal­mers och fick sin förs­ta an­ställ­ning på Svens­ka Ar­bets­gi­va­re­för­e­ning­en. Han kom då i kon­takt med pap­pers­in­du­strin och an­ställ­des i mit­ten av 50-ta­let på Bil­lings­fors-lång­ed, där han ha­de fle­ra upp­drag. Mot slu­tet av 50-ta­let blev han plats­chef på Lång­eds­ver­ken, som var ett helin­te­gre­rat bruk med till­verk­ning av trä­fritt och trä­hal­tigt tryck­pap­per, även be­struk­na. Den förs­ta de­in­king­an­lägg­ning i Sve­ri­ge togs i drift un­der Hans tid där. Hans upp­fann en unik me­tod att i en sta­tion i pap­pers­ma­ski­nen sam­ti­digt be­stry­ka pap­pers­ba­nans bå­da si­dor, se­na­re känd som Bill­bla­de­me­to­den. Den förs­ta an­lägg­ning­en in­stal­le­ra­des un­der Hans led­ning i en av bru­kets pap­pers­ma­ski­ner.

1965 AN­STÄLL­DES HANS som dis­po­nent på Feng­ers­fors Bruk, där han ver­ka­de i tre år, då bok­för­läg­ga­re Al­bert Bon­ni­er er­bjöd Hans att star­ta ett ut­veck­lings­bo­lag för bland an­nat ex­plo­a­te­ring av Bill­bla­de­me­to­den. Han gavs fria hän­der att ar­be­ta vi­da­re med and­ra idéer och upp­fin­ning­ar, så 1968 star­ta­de Hans AB In­ven­ting i Säff­le med Bill­bla­d­e­pa­ten­tet i port­föl­jen och med stöd från Bon­ni­er­fö­re­ta­gen. Det re­sul­te­ra­de snabbt i fle­ra le­ve­ran­ser av Bill­bla­de­ut­rust­ning i många län­der. AB In­ven­ting ut­veck­la­des väl och ut­rust­ning för yt­be­hand­ling av pap­per och kar­tong är idag en världs­spe­ci­a­li­tet hos fö­re­ta­get i Säff­le som he­ter UMV Co­a­ting Sys­tems.

1973 flyt­ta­de Hans till Schweiz där han star­ta­de In­ven­ting SA in­om Bon­ni­ers. Han var starkt en­ga­ge­rat i ut­veck­ling­en av Bill­bla­de sam­ti­digt som han ar­be­ta­de med nya idéer och upp­fin­ning­ar. Tun­na stål­blad an­vänds för be­stryk­ning, bland an­nat i Bill­bla­de. För att för­bätt­ra stål­bla­dens håll­bar­het upp­fann Hans en me­tod att ke­ram­be­läg­ga des­sa. All ma­skin- och te­st­ut­rust­ning fick ut­veck­las och till­ver­kas i egen re­gi, allt un­der Hans led­ning. De ke­ram­be­lag­da bla­den – Duro­bla­de – an­vänds i dag i fle­ra oli­ka pro­ces­ser i pap­pers­in­du­strin och tryc­ke­ri­bran­schen.

TI­DIGT 80-TAL KOM Hans Wall­s­tén i kon­takt med le­dan­de hjärt­ki­rur­ger i Schweiz. En kon­takt som kom att präg­la Hans upp­fin­ning­ar och ar­be­te fram till han gick bort. De sök­te en pro­tes som kun­de pla­ce­ras på plats i ska­da­de stäl­len i åd­ror. Hans fick då idén till ”Wall­sten­ten”. Den själ­v­ex­pan­de­ran­de me­tall­sten­ten som förs in med ka­te­ter till för­träng­nings­stäl­let/ska­de­stäl­let där den fri­görs och bil­dar ett kvar­va­ran­de stöd. Hans stent var den förs­ta i värl­den som ope­re­ra­des in i en pa­ti­ent 1986. Det blev en världs­sen­sa­tion. Pa­ti­en­ten var 65 år och rap­por­te­ra­des fort­fa­ran­de ef­ter 20 år må väl. ”Wall­sten­ten” har många ef­ter­föl­ja­re. Mil­jon­tals pa­ti­en­ter får var­je år minst en stent in­o­pe­re­rad.

Hans upp­fin­ning och pi­on­jär­ar­be­te har för­bätt­rat och för­längt mil­jon­tals män­ni­skor liv och livs­kva­li­tet. Hans ar­be­te in­om det me­di­cin­tek­nis­ka om­rå­det fort­sat­te och har re­sul­te­rat i fle­ra pro­duk­ter och fö­re­tag med tillämp­ning över he­la värl­den. När fö­re­ta­gen var väl eta­ble­ra­de drog han sig till­ba­ka för att äg­na sig åt nya idéer. Hans var mån om att skyd­da si­na upp­fin­ning­ar med pa­tent. Han tog ut sam­man­lagt ett 100-tal pa­tent.

FÖR SI­NA IN­SAT­SER har Hans Wall­s­tén mot­ta­git fle­ra be­ty­del­se­ful­la ut­mär­kel­ser: 1995 Gustav Da­lén-me­dal­jen, 1997 He­dersle­da­mot i Sel­ding­er­säll­ska­pet, 2005 Tek­no­lo­gie he­ders­dok­tor på Chal­mers och 2011 IVAS Guld­me­dalj.

Hans var en krä­van­de chef, men han gick fö­re och spa­ra­de in­te sig själv. Det är en för­mån att ha fått ar­be­tat för Hans Wall­s­tén. Vi­sa­de man en­ga­ge­mang och lo­ja­li­tet med sitt ar­be­te och si­na upp­gif­ter ha­de man en vän för li­vet.

En upp­fin­na­re, en­t­re­pre­nör, stra­teg, af­färs­man och ledare som satt dju­pa spår ef­ter sig har gått ur ti­den. Vi är många som har myc­ket att tac­ka Hans Wall­s­tén för.

Hans Kringstad

Bild: PETER RINGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.