Mi­len i bi­len tog Jansson till AIK och all­svens­kan

Bohusläningen - - Bohuslaningen -

Det kräv­des 10 000 mil mel­lan Bengts­fors och Uddevalla. Se­dan ha­de Robin Jansson mog­nat klart som bå­de per­son och fot­bolls­spe­la­re. Nu är an­ri­ka all­svens­ka AIK hans nya hem.

Itors­dags träf­fa­de jag Robin Jansson i näs­tan två tim­mar. Vi åk­te till Häs­te­pal­lar­na för att ta bil­der med hans bil (med Ud­de­val­labron i bak­grun­den) och vi följ­de upp bil­tu­ren med en re­jäl in­ter­vju på Thordén­går­den. Efter en ur­stark vin­ter och vår var det in­te ba­ra hans tupp­kam som stack ut – så även hans pre­sta­tio­ner på fot­bolls­plan. Där­för vil­le jag snac­ka med just ho­nom in­för Od­de­volds se­rie­pre­miär på sön­dag. Nu får jag kas­ta allt i pap­pers­kor­gen. Vi pra­ta­de ju om Od­de­volds kom­man­de sä­song, hans kär­lek till Bengts­fors, om job­bet i Dals Lång­ed på Mustad­fors bruk som till­ver­kar häst­sko­söm, hans unga år i BK Häc­ken där han satt på bän­ken i Eu­ro­pa Le­a­gue, hans fot­bolls­gal­na far­mor Sol­veig som re­ser land och ri­ke runt för att föl­ja ho­nom.

OCH SE­DAN SNACKADE vi en hel del fot­bolls­fram­tid.

Robin Jansson be­rät­ta­de att han vil­le ta nästa steg i kar­riä­ren. Om det skul­le ske i som­mar el­ler efter sä­song­en var en an­nan frå­ga. Su­pe­ret­tan el­ler all­svens­kan spe­la­de ingen roll.

Efter ut­flyk­ten till BK Häc­ken som ton­å­ring – där han satt på bän­ken i all­svens­kan men ald­rig fick hop­pa in – flyt­ta­de

”Att flyt­ta hem till sam­häl­lets röt­ter i Bengts­fors tog ho­nom se­dan vi­da­re till Sve­ri­ges mest spe­ci­el­la klubb med näst bäst pu­blik­snitt i hela Sve­ri­ge och med am­bi­tio­nen att all­tid va­ra främst i lan­det”

han hem till Dals­land och trygg­he­ten. Han spe­la­de i Bengts­fors IF i di­vi­sion 5 och 4 in­nan Od­de­vold vär­va­de ho­nom till sä­song­en 2016 då han skrev ett treårs­kon­trakt med Ud­de­valla­klub­ben.

2018 HA­DE ROBIN Jansson mog­nat bå­de som fot­bolls­spe­la­re och som per­son. Mot Halm­stad BK och AIK i Svens­ka cu­pen har han le­ve­re­rat mitt­backs­spel av högs­ta klass – nå­got som fick Solna­klub­ben att få upp ögo­nen för 26-åring­en.

Att flyt­ta hem till sam­häl­lets röt­ter i Bengts­fors tog ho­nom se­dan vi­da­re till Sve­ri­ges mest spe­ci­el­la klubb med näst bäst pu­blik­snitt i hela Sve­ri­ge och med am­bi­tio­nen att all­tid va­ra främst i lan­det. Om han kom­mer att brot­ta sig in i star­tel­van i stol­ta AIK? Kanske. Kanske in­te. Det är jät­tesvårt att ve­ta. Men Gna­get har sett hans po­ten­ti­al och då sä­ger det sig själv att de tror på ho­nom.

I näs­tan 2,5 år har Robin Jansson pend­lat en­sam längs 172:an mel­lan Bengts­fors och Uddevalla.

Det är 20 mil tur och re­tur. Fem da­gar i vec­kan. Det är 100 mil i vec­kan, näs­tan 5 000 om året… ja du fat­tar.

Det sägs att det krävs 10 000 tim­mars öv­ning för att bli rik­tigt bra på en viss sak.

För Robin Jansson kräv­des till 10 000 mil för att kom­ma till AIK.

JOEL HANS­SON 073-344 37 53 joel.hans­[email protected]­husla­ning­en.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.