Blir med­lem i KIMO

Bohusläningen - - Uddevalla - ELISABET HVITTFELDT

Ud­de­val­la ska bli med­lem i KIMO, kom­mu­ner­nas in­ter­na­tio­nel­la mil­jö­or­ga­ni­sa­tion, som ar­be­tar för att skyd­da havsmil­jön. En av de sto­ra frå­gor­na är mikro­plas­ter­nas sprid­ning

– Vi är med i många oli­ka vat­ten­or­ga­ni­sa­tio­ner, men det här är ett mer in­ter­na­tio­nellt sam­man­hang för att kom­ma åt pro­ble­men. Det är ock­så ett fo­rum där bå­de tjäns­te­män och po­li­ti­ker in­går ak­tivt, sä­ger Mar­kus Hur­tig, ut­re­da­re på kom­mu­nen.

SJU LÄN­DER OCH 70 kom­mu­ner runt Nord­sjön och Ös­ter­sjön in­går i KI MO. I Sve­ri­ge är det se­dan ti­di­ga­re Ta­num, Sotenäs, Tjörn, Öc­kerö, Kungälv, Gö­te­borg, Var­berg, Helsing­borg, Lom­ma, Mal­mö, Sim­rishamn och Fal­ken­berg.

KIMO har re­dan ti­di­ga­re ta­git fram en hand­lings­plan mot ut­släpp av mik­roskräp från kom­mu­na­la an­lägg­ning­ar och verk­sam­he­ter, som bland an­nat Sve­ri­ge har an­vänt sig av.

I SVE­RI­GE HAR KIMO bland an­nat ar­be­tat med ma­rin ned­skräp­ning och ol­je­för­ore­ning­ar, ned­skräp­ning av strän­der, dump­ning av ke­mis­ka va­pen och ut­släpp från två­takts ut­om­bordsmo­to­rer.

Be­slu­tet om med­lem­skap togs av kom­mun­sty­rel­sen vid dess se­nas­te sam­man­trä­de. Med­lems­av­gif­ten är cir­ka 25 000 kro­nor per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.