Jag häp­na­de över al­la sex­u­a­li­tets­be­grepp

Bohusläningen - - Sidan 1 - TREV­LIG HELG!

Islu­tet av som­rar­na är det dags för Pri­de – fes­ti­va­len som är HB­TQ+. Plus­set står för and­ra al­ter­na­tiv som finns för­u­tom Ho­mo, Bi, Trans, och Qu­e­er. An­tag­li­gen för att vi­sa att det finns ett spekt­ra av va­ri­an­ter på hur man kan upp­fat­ta sig som per­son. Min er­fa­ren­het av den här de­len av värl­den är ringa, det med­ges. Min lil­la­sys­ter och fle­ra av hen­nes kom­pi­sar är vis­ser­li­gen les­bis­ka, men mest upp­fat­tar jag de som in­di­vi­der. Och ge­nom åren har jag job­bat till­sam­mans med bå­de ho­mo­sex­u­el­la tand­lä­ka­re och jour­na­lis­ter och som främst va­rit kol­le­ger.

SÅ NÄR JAG in­för den här krönikan ki­ka­de in på RFSL:S hem­si­da häp­na­de jag över al­la in­del­ning­ar som fanns in­om be­grep­pet sex­u­a­li­tet.

Många ru­bri­ker på hem­si­dan är för­stås kän­da be­grepp, som les­bisk, bög och bi­sex­u­ell, men där fanns ock­så and­ra be­grepp som ic­ke­bi­när och in­ter­gen­der. Bå­da snud­dar vid varand­ra i tolk­ning­en. En in­ter­gen­der är en per­son som iden­ti­fi­e­rar sig mel­lan el­ler bort­om könska­te­go­ri­er­na kvin­na och man, me­dan en ic­ke­bi­när per­son ock­så pla­ce­rar sig ”mel­lan, bort­om el­ler med bå­da könska­te­go­ri­er­na kvin­na/man” men som in­te föl­jer

Många ru­bri­ker är kän­da be­grepp, som les­bisk, bög och bi­sex­u­ell, men där fanns ock­så and­ra som ic­ke­bi­när och in­ter­gen­der

tvåkönsnor­men. Allt­så, där per­so­ner kan kän­na sig som bå­de kil­le och tjej, el­ler le­va mel­lan ka­te­go­ri­er­na, men där det ock­så finns en tred­je grupp som in­te iden­ti­fi­e­rar sig med nå­got kön alls.

För mig är det­ta ny kun­skap. Att det finns män­ni­skor i vår när­het som in­te är he­te­ro är väl känt. Så öp­pet är sam­häl­let i dag och det vi­sar om in­te an­nat pri­de­fes­ti­va­ler­na som in­te ba­ra Stock­holm ar­ran­ge­rar, ut­an även stä­der som Troll­hät­tan och Ud­de­val­la. Men al­la des­sa va­ri­an­ter av till­hö­rig­het för­vå­na­de mig och tan­kar­na fly­ger iväg. Hur skul­le en he­te­ro­sex­u­ell in­del­ning kun­na se ut och på vil­ket sätt skul­le den bi­dra?

JA, JAG VET, jag har som he­te­ro in­te tolk­nings­fö­re­trä­de i den­na frå­ga och att de­la in män­ni­skor i fack är ett van­ligt sätt för oss att han­te­ra sam­man­hang­en. Se ba­ra hur det ser ut i den re­li­giö­sa värl­den el­ler in­om kons­ten. Men med tan­ke på att – an­tar jag – per­so­ner som iden­ti­fi­e­rar sig in­om Hb­tq+sfä­ren vill bli ac­cep­te­ra­de och be­trak­ta­de som vil­ka som helst, und­rar jag; vad vin­ner man på att de­la in in­di­vi­der­na ut­i­från hur man upp­fat­tar sig som per­son? Blir in­te ef­fek­ten att man istäl­let di­stan­se­rar sig från det sam­häl­le man vill till­hö­ra och in­om Hb­tq-rö­rel­sen? När det egent­li­gen hand­lar om kär­lek och rät­ten att äls­ka vem du vill?

INGALILL SUNDHAGE Chefre­dak­tör 0522 – 992 30 ingalill.sundhage@bo­husla­ning­en.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.