Skräp­dy­kets dag i Ly­se­kil

Bohusläningen - - Sidan 1 - FILIP EKBLAD 0522-99200 fi­lekb@bo­husla­ning­en.se

LY­SE­KIL: Som en del av den på­gåen­de Väs­ter­havs­vec­kan, ar­ran­ge­ras det un­der lör­da­gen ak­ti­vi­te­ter för att lyf­ta frågan kring ma­rin nedskräpning.

Väs­ter­havs­vec­kan fort­sät­ter, och lör­da­gen är Skräp­dy­kets dag i Ly­se­kil. En fullspäc­kad dag med ak­ti­vi­te­ter, och fo­kus på ha­vets väl­må­en­de vän­tar. Men vad döl­jer sig un­der ytan – egent­li­gen?

En li­ten upp­värm­ning in­för den sto­ra da­gen var tänkt att ge­nom­fö­ras un­der fre­da­gen. På grund av det hår­da väd­ret blev så in­te fal­let. På lör­dag blir det i stäl­let all in un­der Skräp­dy­kets dag.

Eva Blid­berg från Håll Sve­ri­ge Rent är en av ar­ran­gö­rer­na. Hon är sak­kun­nig in­om ma­rint skräp. Un­der lör­da­gens eve­ne­mang vill hon be­ly­sa de pro­blem som finns med just skräp i vå­ra vat­ten, och ett dyk­team kom­mer att vi­sa upp vad som går att hit­ta på bot­ten i Ly­se­kils hamn.

– Vi vill gö­ra folk med­vet­na om ma­rin nedskräpning, och att det är ett stort pro­blem. Glo­balt bru­kar man sä­ga att det finns un­ge­fär 150 mil­jo­ner ton plast i ha­vet, sä­ger hon.

SKRÄP­DY­KETS DAG ÄR en del av Eu-pro­jek­tet Ren Kust­lin­je, som in­ne­fat­tar sto­ra de­lar av bå­de Sve­ri­ge, Norge och Dan­mark. På plats i Ly­se­kil un­der da­gen kom­mer man bland an­nat kun­na be­sö­ka Håll Sve­ri­ge Rent, För­svars­mak­ten, Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet, Sjö­farts­ver­ket och det dans­ka re­de­ri­et Svit­zer, med anor från 1800-ta­let.

Det kom­mer att fin­nas oli­ka ut­ställ­ning­ar, täv­ling­ar, möj­lig­het att gå om­bord på bå­tar­na och tid att stäl­la mas­sa frå­gor till ar­ran­gö­rer­na. Eva Blid­berg har själv va­rit med vid fle­ra dyk­ning­ar, och tyc­ker att det är en själv­klar höjd­punkt un­der fi­ran­det.

– Det bru­kar va­ra väl­digt spän­nan­de, med mas­sor av action. Fram­för allt bru­kar man hit­ta öl­bur­kar, men jag har ock­så va­rit med om allt ifrån da­to­rer och te­le­fo­ner till cyklar och ett ge­vär en gång, sä­ger hon.

PRO­JEKT SOM REN Kust­lin­je ska ge al­la en stör­re kun­skap om vad som egent­li­gen finns un­der ytan, me­nar Eva Blid­berg. Hon tyc­ker det är vik­tigt att fö­ra vi­da­re den ty­pen av kun­skap till all­män­he­ten så att al­la kan hjäl­pas åt med att mins­ka ned­skräp­ning­en som för­stör ha­ven.

– Man kan all­tid gö­ra nyt­ta. Det känns gott för sjä­len, sä­ger Eva Blid­berg.

Bil­der: FILIP EKBLAD

SAK­KUN­NIG. Eva Blid­berg från Håll Sve­ri­ge Rent är en av ar­ran­gö­rer­na när det van­kas skräp­dyk­ning i Ly­se­kil.

GÄS­TAR. Vid An­ders­sons kaj kom­mer det fin­nas möj­lig­het att be­sö­ka far­tyg från de oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner­na som är på be­sök.

RE­DO. Ar­ran­gö­rer­na är re­do med en stor con­tai­ner, ef­ter att allt skräp ploc­kats upp från bot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.