Kom­mu­nis­men i Sov­jet ha­de SD:S män­ni­sko­syn

Bohusläningen - - Debatt & Insändare -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na be­hö­ver en tänkt fi­en­de för att för­blin­da fol­ket

Den li­be­ra­la väs­teu­ro­pe­is­ka tan­ken att in­di­vi­den, oav­sett ur­sprung, har ett egen­vär­de de­las in­te av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, li­ka li­te som tan­ken de­la­des av den for­na kom­mu­nist­dik­ta­tu­ren i Sov­je­tu­ni­o­nen.

Den väs­teu­ro­pe­is­ka li­be­ra­la idén med star­ka ju­ri­dis­ka in­sti­tu­tio­ner, fria från po­li­tiskt in­fly­tan­de, de­las in­te av SD, li­ka li­te som de ha­de nå­gon plats i det sov­je­tis­ka kom­mu­nis­tis­ka sy­s­te­met. I Po­len sker i det­ta nu en till­ba­ka­gång in­om dom­stols­vä­sen­det till så som var fal­let un­der ti­den då Po­len var en lyd­stat un­der det kom­mu­nis­tis­ka Sov­je­tu­ni­o­nen. Det­ta hyl­las av SD.

Sov­jet­kom­mu­nis­men be­höv­de en tänkt fi­en­de för att för­blin­da fol­ket och in­fö­ra ett kon­stant un­dan­tags­till­stånd. Ge­nom pro­pa­gan­da in­dokt­ri­ne­ra­des män­ni­skor med ho­tet från ka­pi­ta­lis­men i väst, dvs. det som i prak­ti­ken var den fria li­be­ra­la väst­värl­den.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na be­hö­ver en tänkt fi­en­de för att för­blin­da fol­ket och in­fö­ra ett kon­stant un­dan­tags­till­stånd. Ge­nom pro­pa­gan­da in­dokt­ri­ne­ras män­ni­skor med ho­tet om att da­gens po­li­ti­ker från V, MP, S, L, C, M och KD är för sva­ga gente­mot in­vand­ra­re och islam, och där­för in­te bör ha mak­ten i Sve­ri­ges riks­dag. Det vill sä­ga de sju de­mo­kra­tis­ka par­ti­er som ac­cep­te­rat den fria li­be­ra­la väst­värl­den, är för sva­ga och där­för in­te bör ha mak­ten.

Sov­je­tu­ni­o­nen blev i ett nafs Ryss­land. Flag­gan byt­tes ut, kom­mu­nism blev ka­pi­ta­lism men den ode­mo­kra­tis­ka makt­struk­tu­ren från kom­mu­nis­men be­stod. Pro­pa­gan­dan som hål­ler kvar den härs­kan­de mak­ten, med Vla­di­mir Pu­tin i top­pen, an­vän­der idag in­te ka­pi­ta­lis­men som tänkt fi­en­de in­för fol­ket. I stäl­let är det fa­ran med att sva­ga idéer från den fria li­be­ra­la Väst­värl­den ska få fäste i ”Mo­der Ryss­land”.

På sam­ma sätt har idag Jim­mie Åkes­son över­ty­gat runt 20 pro­cent av svens­kar­na att de bör rös­ta på ho­nom i riks­dags­va­let i sep­tem­ber, då ”Mo­der Svea” ställs mot ”sjuklö­ver­re­ge­ring­en”, det vill sä­ga SD:S makt­full­kom­lig­het mot idén om den fria li­be­ra­la Väst­värl­den, och den fria in­di­vi­den.

Pål Mag­nus­son Ud­de­val­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.