Hb­tq+ per­so­ner ska kän­na sig tryg­ga och le­va fritt i sam­häl­let

Bohusläningen - - Debatt & Insändare -

Pri­de­fes­ti­va­ler spri­der sin gläd­je i många stä­der bå­de i Sve­ri­ge och runt om i värl­den. Med den färg­gla­da flag­gan vi­sar fes­ti­va­len upp att vi män­ni­skor är en bred pa­lett av in­di­vi­der. Att hb­tq+ och män­ni­skors li­ka vär­de lyfts un­der Pri­de är en sym­bol för den kamp för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter som på många plat­ser i Eu­ro­pa och värl­den är livs­av­gö­ran­de för in­di­vi­der som får si­na rät­tig­he­ter kränk­ta.

Fle­ra län­der har ta­git ett kliv fram­åt men sam­ti­digt ser vi på fle­ra stäl­len runt om i värl­den att dör­rar stängs, öp­pen­he­ten kränks och in­di­vi­der flyr för sin rätt att få äls­ka vem den vill. Vi mås­te se till att frågan fort­satt lig­ger högt upp på den po­li­tis­ka agen­dan, bå­de lo­kalt och in­ter­na­tio­nellt. Just där­för är Pri­de i Ud­de­val­la vik­tigt

UTSATTHETEN BLAND per­so­ner in­om hb­tq+ är fort­satt hög. Det­ta gäl­ler in­te minst unga hb­tq+ där räds­lan över att in­te bli ac­cep­te­rad är över­häng­an­de. Många mår idag psy­kiskt då­ligt och vi i Cen­ter­par­ti­et in­ser vik­ten av ett ökat stöd till be­rör­da myn­dig­he­ter in­om sko­la, vård, om­sorg med fle­ra för att des­sa in­stan­ser ska kun­na job­ba ak­tivt och fånga upp sig­na­ler i tid för att kun­na ge hb­tq+per­so­ner det stöd de be­hö­ver.

Trygg­het är en för­ut­sätt­ning för att kun­na må bra, va­ra stolt över sig själv och att få re­spekt för den man är. Många in­om hb­tq-seg­men­tet kän­ner sig ex­klu­de­ra­de från sam­häl­lets ge­men­skap och in­te väl­kom­na på li­ka vill­kor. Al­la har rätt att kän­na sig säk­ra i sam­häl­let, oav­sett om man be­fin­ner sig i sko­lan, sö­ker ar­be­te el­ler vis­tas i of­fent­li­ga mil­jö­er. Ty­värr så ser det in­te ut så idag för hb­tq+per­so­ner, ut­an många le­ver med blic­kar, ned­sät­tan­de kom­men­ta­rer och i värs­ta fall ut­sätts man för våld. Många får in­te ens ar­be­te el­ler kän­ner att man kan del­ta i ak­ti­vi­te­ter, ut­an man kan kom­ma att le­va i ett livs­långt ut­an­för­skap där miss­bruk och psy­kisk ohäl­sa är allt­för van­ligt.

Du ska ha sam­ma rät­tig­he­ter och få sam­ma be­mö­tan­de oav­sett vil­ken lägg­ning du har

Där­för vill vi i Cen­ter­par­ti­et ar­be­ta för hår­da­re och tyd­li­ga­re dis­kri­mi­ne­rings­la­gar För oss är det själv­klart att var­je män­ni­ska blir be­mött och re­spek­te­rad på ett pro­fes­sio­nellt och lik­vär­digt sätt.

LÖS­NING­EN PÅ världs­pro­ble­men är in­te mind­re kär­lek, vem du äls­kar är din en­sak. Du ska ha sam­ma rät­tig­he­ter och få sam­ma be­mö­tan­de oav­sett vil­ken lägg­ning du har Cen­ter­par­ti­et vill där­för vär­na möj­lig­he­ten för per­so­ner med oli­ka sex­u­el­la lägg­ning­ar att bil­da fa­milj och se över möj­lig­he­ten för barn att be­hål­la kon­tak­ten med en var­ak­tigt so­ci­al för­äl­der

Jag vill se ett öp­pet med­mänsk­ligt och to­le­rant sam­häl­le med re­spekt för var och ens uni­ka för­ut­sätt­ning­ar där al­la kan kän­na sig stol­ta över sig själ­va och sin fa­milj! Så kan vi till­sam­mans el­ler var och en för sig ska­pa Pri­de var­je dag!

Ca­mil­la Ols­son (C) Kan­di­dat till full­mäk­ti­ge Ud­de­val­la

TOLERANS. Lös­ning­en på världs­pro­ble­men är in­te mind­re kär­lek, vem du äls­kar är din en­sak, an­ser in­sän­dar­skri­ben­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.