Han­te­ring­en av mi­gra­tions­ä­ren­den mås­te gå rätt till

MIGRATION. An­mäl­ning­ar om oe­gent­lig­he­ter vid han­te­ring av mi­gra­tions­ä­ren­den har ökat. Det­ta mås­te åt­gär­das.

Bohusläningen - - Sidan 1 - JO­A­KIM RÖNNBÄCK

”En grund­för­ut­sätt­ning för att mi­gra­tions­po­li­ti­ken ska upp­fat­tas som le­gi­tim är att risk för mu­tor el­ler an­nan kor­rup­tion mi­ni­me­ras”

LEDARE 13 AU­GUSTI. Un­der 2019 ser fler ut att sö­ka up­pe­hålls­till­stånd för an­hö­ri­gin­vand­ring. Det­ta en­ligt Mi­gra­tions­ver­kets se­nas­te verk­sam­hets- och ut­gifts­pro­gnos. Det­ta stäl­ler krav på om­rå­den som känns igen från flyk­ting­kri­sen: Mi­gra­tions­ver­ket, kom­mu­ner och bo­stads­mark­na­den. Men ock­så på om­rå­den som är spe­ci­fi­ka för så­dan migration. Hit hör verk­sam­het på Sve­ri­ges am­bas­sa­der: Över hälf­ten av ut­lands­myn­dig­he­ter­na han­te­rar näm­li­gen mi­gra­tions­ä­ren­den.

Den bul­ga­ris­ke stats­ve­ta­ren Ivan Kras­tev har kal­lat flyk­ting­kri­sen hös­ten 2015 för ett Eu­ro­pas elf­te sep­tem­ber. Likt hur ter­ror­at­tac­ker­na 2001 för­änd­ra­de det ame­ri­kans­ka sam­häl­let har stäm­nings­lä­get i Eu­ro­pa för­skju­tits med en kraft som gör att det går att ta­la om ett fö­re och ett ef­ter.

I Sve­ri­ge har den po­li­tis­ka re­ak­tio­nen på det­ta hu­vud­sak­li­gen äg­nats åt asyl­flö­de­na. Lik­väl är fa­mil­jean­knyt­ning det van­li­gas­te skä­let att flyt­ta till Sve­ri­ge. I bak­grun­den till den sto­ra de­bat­ten in­för att den till­fäl­li­ga asyl­la­gen lö­per ut till som­ma­ren kom­mer svens­ka be­sluts­fat­ta­re där­för be­hö­va för­hål­la sig till den an­hö­ri­gin­vand­ring som föl­jer i asy­lin­vand­ring­ens spår.

In­för som­ma­ren släpp­te Riks­re­vi­sio­nen en gransk­ning av ut­lands­myn­dig­he­ter­nas skydd mot oe­gent­lig­he­ter. An­mäl­ning­ar­na om oe­gent­lig­he­ter inom verk­sam­he­ter som han­te­rar mi­gra­tions­ä­ren­den har ökat på se­na­re år med an­kla­gel­ser om bland an­nat för­sälj­ning av in­ter­vju­ti­der. Riks­re­vi­sio­nen var­na­de även för att ut­lands­myn­dig­he­ter­na själ­va ut­re­der miss­tänk­ta oe­gent­lig­he­ter.

UN­DER 2017 AV­SLÖ­JA­DE SVT och SR kor­rup­tion i sam­band med mi­gra­tions­ä­ren­den i Am­man. Sam­ma år fö­reslog en stat­lig ut­red­ning att ar­bets­för­del­ning­en mel­lan ut­lands­myn­dig­he­ter­na och Mi­gra­tions­ver­ket bör va­ra en an­nan. UD har ta­git steg för för­änd­ring, men frå­gor om rätts­sä­ker­het bör in­te stan­na vid att kom­men­te­ras av de när­mast sör­jan­de be­sluts­fat­tar­na.

Det­ta kan in­te få fort­gå. De po­li­ti­ker som öns­kar va­ra, som det nu­me­ra bru­kar he­ta, de vux­na i rum­met be­hö­ver se till det­ta. Ut­lands­myn­dig­he­ter­na ver­kar i mil­jö­er med en an­nan kor­rup­tions­pro­ble­ma­tik än den i Sve­ri­ge. Sam­ti­digt är san­no­lik­he­ter­na att gransk­ning­ar ska till än läg­re än i ex­em­pel­vis svens­ka kom­mu­ner. Vil­ken grans­kan­de dags­press an­ser sig ha en am­bas­sad i sitt vec­ko­vi­sa gransk­nings­om­rå­de?

En grund­för­ut­sätt­ning för att mi­gra­tions­po­li­ti­ken ska upp­fat­tas som le­gi­tim är att risk för mu­tor el­ler an­nan kor­rup­tion mi­ni­me­ras. Det gäl­ler ac­cep­tan­sen från all­män­he­ten, men ock­så för de som får av­slag i så­da­na pro­ces­ser.

TYSTNADEN OM DET­TA är ta­lan­de för hur den svens­ka of­fent­li­ga dis­kus­sio­nen om de sto­ra flyk­ting­ström­mar­na har förts. I Tyskland kom en fak­ta­ba­se­rad dis­kus­sion om po­li­cyfrå­gor snabbt till skott i kri­sens spår. Sve­ri­ge har haft svå­ra­re med det­ta. Här do­mi­ne­rar sym­bol­lad­da­de frå­gor som är lät­ta att dri­va opi­ni­on för el­ler emot. Där­till har forsk­ning och ut­red­nings­ma­te­ri­al in­te fått en na­tur­lig roll i de­bat­ten. Ett steg bör va­ra att på högs­ta po­li­tis­ka ni­vå mar­ke­ra att Riks­re­vi­sio­nens gransk­ning vi­sar på oac­cep­tab­la ris­ker för rätts­sta­ten, det­ta kan in­te fort­gå.

Bild: PON­TUS LUNDAHL/TT

KORRUPTIONSVARNING. Riks­re­vi­sor He­le­na Lind­berg har var­nat för kor­rup­tions­ris­ker i ut­lands­myn­dig­he­ter­na. Bland an­nat i mi­gra­tions­ä­ren­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.