Trögt att säl­ja fri­tids­hus

Bohusläningen - - Sidan 1 - ANTHON NÄSSTRÖM anthon.nasstrom@gp.se

VÄSTSVERIGE: An­nons­ti­der­na ökar och an­ta­let fri­tids­hus till för­sälj­ning ökar för förs­ta gång­en på fle­ra år. En­ligt mäk­la­re slår amor­te­rings­kra­vet mot den mål­grupp som är in­tres­se­rad.

An­nons­ti­der­na ökar och an­ta­let fri­tids­hus till för­sälj­ning ökar för förs­ta gång­en på fle­ra år. Amor­te­rings­kra­vet gör det svå­ra­re att kö­pa sig ett som­mar­hus. – Det slår mot den mål­grupp som är in­tres­se­rad, sä­ger Erik Wi­kan­der på Mäklar­hu­set.

Se­dan 2014 har an­ta­let stu­gor, torp och and­ra fri­tids­bo­stä­der ute till för­sälj­ning sta­digt mins­kat i Väst­ra Gö­ta­land, vil­ket nåd­de bot­ten i fjol med 671 an­non­ser un­der maj må­nad. Det kan jäm­fö­ras med 801 fri­tids­hus på Hem­nets sajt un­der sam­ma må­nad i år, vil­ket är 18 pro­cent fler.

– De all­ra fles­ta som kö­per fri­tids­hus be­hö­ver ett lån och då läggs det lå­net of­tast på de­ras nu­va­ran­de, per­ma­nen­ta, bo­stad. Då slår amor­te­rings­kra­vet mot den mål­grupp som är in­tres­se­rad, sä­ger Erik Wi­kan­der, vd på Mäklar­hu­set.

UN­DER MAJ TILL och med juli, som är hög­sä­song­en för fri­tids­hus­för­sälj­ning, la­des över 5 400 nya fri­tids­husan­non­ser ut runt om i lan­det. Det är en ök­ning med näs­tan en ti­on­del jäm­fört med sam­ma pe­ri­od i fjol. I Västsverige är tren­den den­sam­ma. Knappt 700 an­non­ser på fri­tids­hus la­des upp mel­lan maj och juli, en ök­ning på sju pro­cent jäm­fört med i fjol.

– En för­kla­ring är att ut­bu­det ökar på grund av att för­sälj­nings­ti­der­na blir läng­re. San­no­likt går det trö­ga­re nu, sä­ger Hem­nets press­an­sva­ri­ge, Staf­fan Tell.

På bo­stads­saj­ten Boo­li har man märkt att an­ta­let an­nons­da­gar på ob­jekt i Väst­ra Gö­ta­land har bli­vit fler.

– I år har en an­nons le­gat ute på mäk­lar­saj­ter i snitt 29 da­gar det se­nas­te kvar­ta­let. Det är en ök­ning med 16 pro­cent mot för­ra året, sä­ger Karin Grun­deus, mark­nads­ko­or­di­na­tor på Boo­li.

Me­de­lut­rops­pri­set i Västsverige har de se­nas­te tre åren sti­git med åt­ta pro­cent och lig­ger i dag på 1,9 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Boo­lis sta­tistik. I de nor­ra de­lar­na av Bo­hus­län har amor­te­rings­kra­vet in­te sla­git li­ka hårt.

– På den nord­li­gas­te de­len av kus­ten finns en stor an­del nors­ka kö­pa­re och de är ju i en helt an­nan si­tu­a­tion, sä­ger Erik Wi­kan­der.

Han vill se tyd­li­ga för­änd­ring­ar där man in­te ute­slu­ter spekulanter.

– Det blir så klart pro­ble­ma­tiskt om man in­te kan ta lån. Visst är det bra med re­gel­verk för amor­te­ring men i min värld är det myc­ket smar­ta­re om ban­ker­na kan upp­rät­ta en in­di­vi­du­ell amor­te­rings­plan för var­je kund.

AN­TA­LET SÅLDA FRI­TIDS­HUS i Väst­ra Gö­ta­land var maj-juli, en­ligt Hem­nets siff­ror, 592. Det är en mar­gi­nell ök­ning på två pro­cent mot sam­ma pe­ri­od i fjol.

Bild: KARL AF GEIJERSTAM

Bild: HAS­SE HOLM­BERG/TT

SOMMARSTUGA. Knappt 700 an­non­ser på fri­tids­hus la­des upp mel­lan maj och juli, en ök­ning på sju pro­cent jäm­fört med i fjol.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

BOLÅN. Nor­ra Bo­hus­län har en stor an­del nors­ka fri­tids­hus­spe­ku­lan­ter. ”De är ju i en helt an­nan si­tu­a­tion”, sä­ger Erik Wi­kan­der.

Bild: PRESSBILD MÄKLAR­HU­SET

UN­DAN­TAG. Mäklar­hu­sets vd Erik Wi­kan­der vill se flex­ib­la­re amor­te­rings­reg­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.