Regn­bågspa­rad tog över cent­rum

UD­DE­VAL­LA: REGNBÅGENS AL­LA FÄR­GER FYLL­DE CENT­RUM

Bohusläningen - - Sidan 1 - ELISABET HVITTFELDT 0522-992 55 eh@bo­husla­ning­en.se

Årets Pri­de­pa­rad blev en mäk­tig ma­ni­fes­ta­tion till stöd för al­las li­ka vär­de. Många hund­ra per­so­ner tå­ga­de ge­nom cent­rum och till Mar­grete­gär­de­par­ken.

Där blev tal, in­te av den hög­tid­li­ga sor­ten ut­an tal som var bå­de all­var­li­ga och ro­li­ga på en gång. Pep­pan­de var de ock­så.

Först på sce­nen var Denise Ols­son Ber­gqvist, en av hu­vud­ar­ran­gö­rer­na och ung­doms­sam­ord­na­re på kom­mu­nen.

– Det är mitt tred­je år och det är så mäk­tigt när man står här och ser al­la. Då mär­ker man att nu har Ud­de­val­la fat­tat gre­jen, sä­ger hon och ro­par ett av slag­or­den från pa­ra­den: – Jal­la jal­la, kär­lek till al­la! Och na­tur­ligt­vis får hon med sig publi­ken fram­för sce­nen:

– Jal­la jal­la, kär­lek till al­la!

Hon påmin­de om att tvångs­s­te­ri­li­se­ring av trans­per­so­ner var tillå­tet än­da till 2013 och att sjuk­doms­stäm­peln in­te togs bort för­rän helt ny­li­gen.

– VISST ÄR det här en glitt­rig fest men vi får in­te glöm­ma bort vad det hand­lar om, och att det finns

”Visst är det här en glitt­rig fest men vi får in­te glöm­ma bort vad det hand­lar om”

DENISE OLS­SON BER­GQVIST

kraf­ter som mot­ver­kar det­ta he­la ti­den. Där­för mås­te vi fort­sät­ta käm­pa och ni spe­lar roll!

Pa­ra­den star­ta­de i Mu­sei­par­ken och länge lys­te so­len men se­kun­der­na in­nan tå­get bör­ja­de gå, kom reg­net. Någ­ra hör­des pra­ta om att det kanske skul­le bli en regn­bå­ge, men så blev det in­te och reg­net upp­hör­de snart.

DÄR GJOR­DE SIG ett tjej­gäng re­do att gå in i tå­get: Lin­nea Svensson, Cor­ne­lia Hans­son, Sa­ra Lars­son, Si­ri Ar­bin, Alex Kon­ne­bäck och Sam Bjur­ström.

– Jag ser fram emot att gå med. Jag är väl­digt glad över att gö­ra det, sä­ger Sam Bjur­ström, som var med för tred­je gång­en, pre­cis som Alex.

De ha­de bå­de små och sto­ra regn­bågs­flag­gor, de sto­ra svep­te de om sig när de gick iväg.

– Det är vik­tigt att va­ra här och stöd­ja al­la män­ni­skors li­ka vär­de, sä­ger Cor­ne­lia.

ING­EN KUN­DE MISSA Su­san­ne Hägglund i tå­get. Lång och ståt­lig, klädd i regnbågens al­la fär­ger, kraf­tigt smin­kad och med ett bloms­ter­hjär­ta på hu­vu­det. Den här da­gen var hon Da Suss.

I Mar­grete­gär­de­par­ken be­rät­ta­de hon med hu­mor och djupt all­var om sitt liv som transkvin­na. Var­för gil­lar ni mig, är det för att jag ser ut så här? frå­ga­de hon.

– För att du vå­gar va­ra dig själv och stå där in­för al­la and­ra. Vi äls­kar dig, ro­pa­de en tjej till svar.

MEN DA SUSS gav sig in­te. Hon ploc­ka­de av sig de färg­gran­na klä­der­na, blom­mor­na, pe­ru­ken och lös­ö­gon­fran­sar­na, bit för bit, och var till slut gans­ka lätt­klädd.

– Men all­var­ligt? Äls­kar ni mig nu. En 45-årig över­vik­tig kvin­na. Får jag stå här? Sva­ret kom snabbt igen: – Ja!

Bild: ELISABET HVITTFELDT

PARAD. Ud­de­val­las tred­je Pri­de­pa­rad fick stort stöd av Ud­de­val­la­bor­na på sön­da­gen. Ar­ran­gö­rer­na gis­sa­de på re­kord och det in­ne­bar mer än 800 per­so­ner, som tå­ga­de ge­nom cent­rum med slag­ord och trum­mor.

SOLIDARISKA. Lin­nea Svensson, Cor­ne­lia Hans­son, Sa­ra Lars­son, Si­ri Ar­bin, Alex Kon­ne­bäck och Sam Bjur­ström gick i Ud­de­val­las Pri­de­pa­rad. De tyc­ker det är vik­tigt att va­ra med och stöd­ja HB­TQ-per­so­ner och al­la li­kas vär­de.

Bild: ELISABET HVITTFELDT

TÅ­GA­DE. An­ders Jo­sep­hs­son, präst och Ragn­hei­dur Si­gur­dar­dot­tir, barnpsy­ki­a­ter. ”Jag ser i mitt jobb att det kan va­ra svårt att va­ra ho­mo­sex­u­ell i skolan”, sä­ger Ragn­hei­dur.

VILL HA SVAR. Su­san­ne Hägglund, Da Suss, be­rät­ta­de om sitt liv som trans­per­son och kän­de publi­ken på pul­sen. Var­för gil­lar ni mig?

RÄTT. Jag har va­rit med al­la gång­er. Det är ro­ligt, och det är rätt att gå med för al­las li­ka rät­tig­he­ter, sä­ger Jar­mo Pulk­ki­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.