M som i måt­ta

Bohusläningen - - Ledare -

VAL 2018. Mo­de­ra­ter­na gör dock rätt i att fo­ku­se­ra på det som skil­jer par­ti­et från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. En­sta­ka na­tio­ner lö­ser knap­past svå­ra grän­sö­ver­skri­dan­de pro­blem som kli­mat­för­änd­ring­ar och mi­gra­tions­kri­ser på egen hand. Ett star­ka­re in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te inom ra­men för bå­de EU, Na­to och and­ra in­ter­na­tio­nel­la or­gan är i re­gel den bäs­ta lös­ning­en på glo­ba­la frå­gor. Dess­utom har Mo­de­ra­ter­na ingen­ting att för­lo­ra på den lin­jen – de väl­ja­re som fan­ti­se­rar om ett åter­upp­stån­det folk­hem rös­tar knap­past på par­ti­et än­då.

Jen­ni Hot­ti i Ystads Al­le­han­da (li­be­ral)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.