Som­mar­tal för Sve­ri­ges bäs­ta

Bohusläningen - - Ledare -

VAL 2018. Men fram­för allt är Björ­klund – änt­li­gen – kri­stall­klar när det gäl­ler sy­nen på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och den nya över­ord­na­de vär­de­rings­kon­flik­ten i svensk po­li­tik. Re­dan i Al­me­da­len slog han fast att ”Li­be­ra­ler­na kom­mer in­te att för­hand­la med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na”. På ons­da­gen un­der­strök han att L är be­rett att ”sam­ar­be­ta med and­ra par­ti­er i riks­da­gen för Sve­ri­ges bäs­ta”. Men att ”sam­ar­be­ta med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kan ald­rig va­ra till Sve­ri­ges bäs­ta”.

Martin Li­by Tro­e­in i Da­gens Nyheter (obe­ro­en­de li­be­ral)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.