Skolan är vik­tig för sam­häl­let

Bohusläningen - - Debatt & Insändare -

Skol­frå­gan för­tjä­nar en bätt­re be­hand­ling än att bli en frå­ga i val­rö­rel­sen med tvi­vel­ak­ti­ga ar­gu­ment och på­hopp

(C) ang. So­tenäs om skolan

Cen­ter­par­ti­ets fö­re­trä­da­re i So­tenäs Stig-ar­ne Hel­mers­son, Britt Lind­gren, Gunnar Sel­stam och Olof Bör­jes­son vill få väl­jar­na att tro att op­po­si­tio­nen vill läg­ga ner al­la små­sko­lor i So­tenäs. Det finns ing­et så­dant po­li­tiskt för­slag från nå­got par­ti. Skol­frå­gan är en vik­tig fram­tids­frå­ga för So­tenäs och ären­det för­tjä­nar en bätt­re be­hand­ling än att bli en frå­ga i val­rö­rel­sen med tvi­vel­ak­ti­ga ar­gu­ment och på­hopp. Be­slut om en stra­te­gisk frå­ga av den här dig­ni­te­ten bör tas i po­li­tisk enig­het över block­grän­ser­na. Det är vå­ra barns fram­tid vi ta­lar om.

Mak­ten har le­gat hos al­li­an­sen i fle­ra år ut­an att skol­frå­gan har kom­mit upp på dag­ord­ning­en. Re­dan 2014 togs ini­ti­a­tiv till sko­lut­red­ning­en. Ef­ter­satt un­der­håll och sto­ra kost­na­der för då­ligt ut­nytt­ja­de lo­ka­ly­tor är in­te att han­te­ra kom­mu­nens me­del på bäs­ta sätt.

Nu vill Cen­ter­par­ti­et gö­ra skol­frå­gan till en val­frå­ga. Vi i Mil­jö­par­ti­et de Grö­na ut­ma­nar där­för cen­ter­par­ti­et och öv­ri­ga par­ti­er till of­fent­lig de­batt om sko­lor­nas fram­tid. Dis­kus­sio­nen bör fö­ras med ut­gångs­punkt från sko­lut­red­ning­ens bild med vi­kan­de elev­un­der­lag och det sto­ra un­der­hålls­be­ho­vet på skol­bygg­na­der­na, nya un­der­vis­nings­me­to­der och öka­de krav på en god ar­bets­mil­jö för vå­ra med­ar­be­ta­re och ele­ver.

Yng­ve Jo­hans­son (MP) So­tenäs

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.