He­len Eli­as­son (S)

Bohusläningen - - Västsverige -

* 1. Till­räck­li­ga re­sur­ser till sjuk­hu­set och bra vill­kor för per­so­nal. Sär­skil­da sats­ning­ar för kon­kur­rens­kraf­ti­ga lö­ner, be­tald spe­ci­a­list­ut­bild­ning för fle­ra per­so­nal­ka­te­go­ri­er och av­las­ta ad­mi­nist­ra­tion. * 2. Nu-sjuk­vår­den be­dri­ver vård av hög kva­li­tet med kom­pe­tent per­so­nal. Vi vill sä­ker­stäl­la att det finns till­räck­ligt an­tal vård­plat­ser. Ut­ma­ning­en är att re­kry­te­ra lä­ka­re och öv­rig vård­per­so­nal inom brist­om­rå­den. * 3. Kön är oac­cep­ta­belt lång och med­för risk att in­te nå en jäm­lik vård. Vi vill kor­ta kön ge­nom per­so­nal­re­kry­te­ring och hjälp av and­ra vård­gi­va­re i re­gi­o­nen, ett ar­be­te som re­dan på­bör­jats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.