He­ik­ki Klaavu­ni­e­mi (SD)

Bohusläningen - - Västsverige -

* 1. För att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten och för att mins­ka över­be­lägg­ning­ar av­sät­ter vi re­dan nu i kom­man­de bud­get­för­slag för 2019 av­se­värt hög­re re­sur­ser till Nu-sjuk­vår­den. Vi fö­re­slår ock­så hög­re ut­nytt­jan­de av lo­ka­la sjuk­hus till ex­em­pel Bäc­ke­fors, Strömstad och Ly­se­kil. Ak­tö­ren som dri­ver des­sa sjuk­hus kan åta sig stör­re upp­drag. Där finns ka­pa­ci­tet för di­a­lys­mot­tag­ning, mer röt­gen och även en ge­ri­a­trisk kom­pe­tens. Vi fö­re­slår ock­så att re­gi­o­nen ser över möj­lig­he­ten att ska­pa av­del­ning­ar för ut­skriv­nings­kla­ra pa­ti­en­ter vid des­sa lo­ka­la sjuk­hus. Det­ta un­der­lät­tar för den kom­mu­na­la hem­tag­ning­en och fri­stäl­ler vård­plat­ser snab­ba­re. * 2. Jag an­ser att den fun­ge­rar väl när man väl får den, men den har sto­ra ut­ma­ning­ar i till­gäng­lig­het. Barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin inom Nu-sjuk­vår­den är un­der all kri­tik. * 3. För­u­tom det up­pen­ba­ra att Nu-sjuk­vår­den be­hö­ver mer re­sur­ser och mer ade­kvat per­so­nal så be­hö­ver ock­så be­stäl­lar­na av vår­den age­ra. Finns det ka­pa­ci­tet i and­ra de­lar av re­gi­o­nen kan be­sö­ken ske där, finns det ka­pa­ci­tet i grann­re­gi­o­ner ska be­sö­ken ske där. Det­ta är ett upp­drag som vård­platsko­or­di­na­to­rer kan ut­fö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.