Eva Olofs­son (V)

Bohusläningen - - Västsverige -

* 1. Vård­kri­sen med kö­er och över­be­lägg­ning­ar är en per­so­nalkris med brist på sjuk­skö­ters­kor. Den går att lö­sa. Då krävs re­sur­ser för fler an­ställ­da, hög­re lö­ner och kor­ta­re ar­bets­tid med bi­be­hål­len lön. * 2. Det är ovär­digt med kö­er och över­be­lägg­ning­ar. Per­so­na­len sli­ter hårt och många pa­ti­en­ter får en bra vård trots bris­tan­de fi­nan­sie­ring och per­so­nal­brist. Men det hål­ler in­te, öka­de re­sur­ser krävs. * 3. På kort sikt mås­te vi sam­ar­be­ta mel­lan sjuk­hu­sen i re­gi­o­nen. Fram­åt mås­te vi se till att fler spe­ci­al­ut­bil­das till neu­ro­lo­ger och att det är at­trak­tivt att ar­be­ta som neu­ro­log i Nu-sjuk­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.