Strand­snäc­kan ger vik­tig led­tråd

Bohusläningen - - Bohuslän - ANNELIE SCHOLZ/TT

Strand­snäc­kor har helt oli­ka gen­upp­sätt­ning­ar – trots att de ba­ra le­ver någ­ra me­ter ifrån varand­ra. Fors­ka­re har nu hit­tat genetiska kit, vil­ket är en vik­tig upp­täckt för ar­ters möj­lig­het att överleva i en tid av kli­mat­för­änd­ring­ar.

Strand­snäc­kor kan le­va i sprid­da mil­jö­er. I Bo­hus­län på väst­kus­ten le­ver snäc­kor­na helt oli­ka längs sam­ma strand. På klip­por­na sit­ter snäc­kor som är små och lät­ta, men har en stor fot för att hål­la sig kvar när sto­ra vå­gor slår mot dem. Strax in­till finns snäc­kor in­ne i vi­kar på ste­nar där krab­ban är den na­tur­li­ga fi­en­den – där­för har des­sa snäc­kor i stäl­let ett tjockt skal.

– Det kan rö­ra sig ba­ra någ­ra me­ter ifrån varand­ra, än­då ser de helt oli­ka ut men är av sam­ma art, sä­ger Kerstin Jo­han­nes­son, pro­fes­sor i ma­rin eko­lo­gi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Fors­ka­re från Gö­te­borg har stu­de­rat snäc­kor­na till­sam­mans med fors­ka­re från uni­ver­si­te­tet i Shef­fi­eld.

Med hjälp av nya me­to­der fann de ett få­tal genetiska kit, de fles­ta ge­ner­na var sam­la­de på ett få­tal stäl­len, hos strand­snäc­kor­na. Snäc­kor­na har ut­veck­lat des­sa för att snabbt kun­na an­pas­sa sig till en spe­ci­fik strand­mil­jö.

– Tänk dig lik­nel­sen att du ska vand­ra i fjäl­len och går till fle­ra oli­ka af­fä­rer för att hand­la tält, vat­ten­flas­ka, storm­kök, klä­der och så vi­da­re. Med det här gen­pa­ke­tet be­hö­ver du ba­ra gå till en en­da af­fär och få ett kit med allt du be­hö­ver för vand­ring­en. Snäc­kor­na tar ett pa­ket och väl­jer det som pas­sar bäst för mil­jön, sä­ger Kerstin Jo­han­nes­son.

Fort­fa­ran­de kvartstår gåtan om när des­sa gen­pa­ket upp­stod men hy­po­te­sen är att de är gans­ka gam­la.

Ge­nom snäc­kor­na hop­pas fors­kar­na kun­na öka för­stå­el­sen kring hur vis­sa ar­ter snabbt kan skif­ta från en mil­jö till en an­nan.

– Det är spe­ci­ellt in­tres­sant nu när vi vet att värl­den för­änd­ras med kli­mat­för­änd­ring­ar och and­ra or­sa­ker. Det kan ge en po­si­tiv vib­ra­tion när vi an­nars är dep­pi­ga över att värl­den tap­par ar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.