S lo­var fas­ta jo

NORRTÄLJE: LÖFVEN UTLOVADE VÄLFÄRDSSATSNINGAR PÅ 65 MILJARDER

Bohusläningen - - Sverige -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fö­re­slår:

* Minst 90 pro­cent av de an­ställ­da inom lan­dets kom­mu­ner ska va­ra tills­vi­da­re­an­ställ­da.

* Ga­ran­te­rad tills­vi­da­re­an­ställ­ning på hel­tid till al­la som slut­för vård- och om­sorgs­pro­gram­met som un­der­skö­ters­kor/barn- och fri­tids­pro­gram­met som barnskö­ta­re.

* Fler ut­bild­nings­plat­ser för un­der­skö­ters­kor och fler plat­ser för vi­da­re­ut­bild­ning på yr­kes­hög­sko­lan.

* Av­skaf­fa mi­nutsche­man i hem­tjäns­ten.

* Näs­ta man­dat­pe­ri­od ska in­ve­ste­ring­ar­na i väl­fär­den öka med minst 65 miljarder jäm­fört med 2014.

Minst 90 pro­cent av de an­ställ­da inom kom­mu­ner­na ska va­ra tills­vi­da­re­an­ställ­da – ett vallöf­te från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. S lo­var även fast jobb åt al­la som av­slu­tar vård- och om­sorgs­pro­gram­met på gym­na­si­et.

Sam­man­lagt vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sat­sa 65 miljarder på väl­fär­den. Av den sum­man har 35 miljarder re­dan sat­sats un­der in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od. Nu vill man hö­ja med 30 miljarder till, en sats­ning som pre­sen­te­ra­des för en tid se­dan. Någ­ra nya peng­ar lo­va­des in­te på sön­da­gen.

– Vi går till val på att sat­sa 20 per­ma­nen­ta väl­färds­mil­jar­der. Vi vill ock­så sat­sa tio miljarder på sko­la, om­sorg och so­ci­alt ef­ter­sat­ta kom­mu­ner, sa­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) vid en press­kon­fe­rens på Ängs­går­dens äldre­bo­en­de i Norrtälje.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA vill att minst 90 pro­cent av de an­ställ­da inom lan­dets kom­mu­ner ska va­ra tills­vi­da­re­an­ställ­da. Ett an­nat för­slag är att al­la som tar stu­den­ten från gym­na­sie­pro­gram­men Barn och fri­tid el­ler Om­vård­nads­pro­gram­met ska ga­ran­te­ras tills­vi­da­re­an­ställ­ning ef­ter av­slu­tad ut­bild­ning.

I sitt som­mar­tal i ett ös­reg­nan­de Norrtälje upp­re­pa­de Ste­fan Löfven sitt mant­ra att årets val är en folk­om­röst­ning om väl­fär­den.

–Och min lin­je är den­na: Jag

LO­VAR JOBB. Minst 90 pro­cent av de an­ställ­da inom kom­mu­ner­na ska va­ra tills­vi­da­re­an­ställ­da, är ett av stats­mi­nis­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.