Kon­spi­ra­tio­ner vin­ner ny mark

USA: TROR ATT TOM HANKS STYR PEDOFILRING FRÅN PIZZERIA

Bohusläningen - - Världen -

Den till sy­nes ka­o­tis­ka si­tu­a­tio­nen i Vi­ta hu­set är i själ­va ver­ket en del av Trumps nog­grant ut­tänk­ta stra­te­gi. Pre­si­den­ten har allt un­der kon­troll och ar­be­tar till­sam­mans med den sär­skil­da åkla­ga­ren Ro­bert Mu­el­ler för att stop­pa en in­fly­tel­se­rik grupp in­di­vi­der som gör allt i sin makt för att stör­ta ho­nom och sty­ra USA och värl­den. Så lig­ger det i al­la fall till en­ligt an­häng­a­re till Qa­non-rö­rel­sen – vars sym­bo­ler och fra­ser allt of­ta­re syns un­der Trumps kam­panjmö­ten. Men egent­li­gen är rö­rel­sen ett hop­kok av fle­ra grund­lö­sa kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er som har flo­re­rat på nä­tet mer el­ler mind­re länge.

– Det ver­kar va­ra nå­gon sorts me­ta­kon­spi­ra­tions­te­o­ri som su­ger in all­ting sam­ti­digt, sä­ger Christi­an Chri­s­ten­sen, pro­fes­sor i jour­na­li­stik på Stock­holms uni­ver­si­tet.

EN AV DE mer bi­sar­ra te­o­ri­er­na är att Trumps ut­ma­na­re Hil­la­ry Clin­ton, till­sam­mans med skå­de­spe­la­ren Tom Hanks, styr en pedofilring från en pizzeria i Washing­ton DC. Vis­sa tror även att pre­si­dent John F Ken­ne­dy fej­ka­de sin död och nu ar­be­tar mot den mäk­ti­ga sam­man­svärj­ning­en som vill sty­ra USA.

Det som är nytt är att många av des­sa te­o­ri­er nu sam­las kring den mys­tis­ke ”Q” som är den cen­tra­la fi­gu­ren i rö­rel­sen. Det ano­ny­ma sig­na­tu­ren bör­ja­de 2017 pub­li­ce­ra in­lägg på in­ter­net­fo­ru­men 4chan, 8chan och Red­dit och på­står sig ha ge­nom­gått den högs­ta sä­ker­hets­pröv­ning­en i USA och där­med ha till­gång till hem­lig­stämp­lat ma­te­ri­al.

In­läg­gen in­ne­hål­ler i re­gel pus-

Den ame­ri­kans­ka kon­spi­ra­tions­rö­rel­sen Qa­non har på kort tid fått stor upp­märk­sam­het ef­ter det att dess an­häng­a­re har synts på pre­si­dent Do­nald Trumps kam­panjmö­ten.

QA­NON. En man hål­ler upp ett stort Q må­lat som en ame­ri­kansk flag­ga un­der ett av pre­si­dent Do­nald Trumps kam­panjmö­ten i del­sta­ten Penn­syl­va­nia i bör­jan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.