Ett Fol­kets hus för al­la i Ly­se­kil

Bohusläningen - - Oss emellan -

13 AU­GUSTI 2008. Det finns långt fram­skrid­na pla­ner på att byg­ga ett nytt kul­tur­hus i Fol­kets hus re­gi i Ly­se­kil. Om allt går som pla­ne­rat in­leds byg­gan­det re­dan and­ra hal­van av 2009.

– Det är vik­tigt att sam­ver­ka med ex­em­pel­vis kom­mu­nen i den­na sats­ning.

Det sä­ger Ron­nie Win­snes, ny chef på Fol­kets hus i Ly­se­kil.

Pla­ner­na på ett nytt kul­tur­hus har fun­nits än­da se­dan 2006. Fol­kets hus har ock­så köpt två stra­te­gis­ka fas­tig­he­ter på Kungs­ga­tan för att kun­na för­verk­li­ga pla­ner­na på ett nytt kul­tur­hus.

– Jag kom­mer snart att ha dis­kus­sio­ner med fö­re­trä­da­re från kom­mu­nen när det gäl­ler ökad sam­ver­kan. Kom­mu­nen är bra på vis­sa sa­ker. Vi på and­ra. Att sam­ver­ka på oli­ka sätt är en för­ut­sätt­ning för den­na sats­ning, sä­ger Ron­nie Win­snes. Det pla­ne­ra­de kul­tur­hu­set ska bli en plats för al­la. – Det finns många som an­ser att Fol­kets hus är en fö­re­te­el­se för det rö­da bloc­ket. Men den tan­ke jag har är att det nya kul­tur­hu­set ska bli en bygg­nad för al­la. Det skul­le ex­em­pel­vis gå att ha full­mäk­ti­ge i det nya kul­tur­hu­set. Par­ti­er från bå­da bloc­ken ska kun­na an­vän­da lo­ka­ler­na för oli­ka mö­ten. Det ska ock­så gå att hy­ra lo­ka­ler­na till­fäl­ligt för bröl­lop el­ler ka­las.

En vik­tig bit i ett nytt kul­tur­hus blir en di­gi­tal del, en­ligt Ron­nie Win­snes.

– Det in­ne­bär att man kan sän­da bå­de fil­mer, vi­sa ope­ra från New York, oli­ka spor­te­ve­ne­mang, kon­ser­ter el­ler nå­got an­nat. I dag har Kaj namns­dag. Nam­net är danskt och kom hit i mit­ten av 1800-ta­let. Det kan stam­ma från fri­sis­kans Kaye som här­leds till ett ord som be­ty­der ”kamp”, men även från det la­tins­ka mans­nam­net Cai­us. Kaj var som mest po­pu­lärt un­der 1940-ta­let. Omkring 6000 bär nam­net, cir­ka 3500 kal­las så el­ler har det som förs­ta för­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Kaj är 63 år.

5

…mål gjor­de USA:S her­rar i lands­la­get i fot­bolls­mat­chen på hem­ma­plan mot Ja­mai­ca för 30 år se­dan, 1988. Det var Vm-kval och se­gern gjor­de att USA tog sig vi­da­re och se­na­re skul­le vin­na en plats i fot­bolls-vm som äg­de rum i Ita­li­en år 1990.

HÄN­DER I DAG. Väns­ter­hän­ta upp­märk­sam­mas i dag.kom­mis­sio­nen. Ka­ta­kom­ben ha­de an­vänts fram till bör­jan av 500-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.