Trä­den klättrar upp­åt

Bohusläningen - - Oss emellan -

13 AU­GUSTI 2008. Kli­mat­för­änd­ring­ar­na ger allt tyd­li­ga­re ef­fek­ter bland de vil­da dju­ren och väx­ter­na på jor­den. I söd­ra Ka­li­for­ni­en i USA väx­er nu trä­den på allt hög­re höjd i ber­gen, sam­ti­digt som de dör bort på läg­re höj­der.

För­änd­ring­en är den mest dra­ma­tis­ka som hit­tills no­te­rats i så­da­na här sam­man­hang. På 30 år har väx­ter­nas ut­bred­ning i ge­nom­snitt för­skju­tits i höjd­led med 64 me­ter. Siff­ror­na, som re­do­vi­sas i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Pro­cee­dings of the Na­tio­nal Aca­de­my of Sci­ences (080811), är re­sul­ta­tet av en stu­die som ut­förts av fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia.

Fors­kar­na ut­gick från en in­ven­te­ring av växt­lig­he­ten som gjor­des 1977 i bergs­ked­jan San­ta Ro­sa. Sam­ma om­rå­den som ingick i in­ven­te­ring­en granska­des på nytt och jäm­för­des med si­tu­a­tio­nen för 30 år se­dan.

To­talt iden­ti­fi­e­ra­des 141 oli­ka växtar­ter, men i slutän­dan kon­cen­tre­ra­de man sig på de van­li­gas­te och mest do­mi­ne­ran­de ar­ter­na, bland and­ra co­lo­ra­do­gran, jeff rey­tall, kre­o­sot­bus­ke, fle­ra oli­ka ekar, ambro­si­or och agave­plan­tor. Di­rekt kun­de man kon­sta­te­ra att mer­par­ten av ar­ter­na in­te läng­re väx­te på de läg­re höj­der­na. Där ha­de and­ra växt­sam­häl­len ta­git över. * För 15 år se­dan, 2003, av­slö­ja­de ki­ne­sis­ka fors­ka­re att de ha­de lyc­kats ska­pa stam­cel­ler som var hy­bri­der av DNA från män­ni­ska och ka­nin. Forsk­ning­en an­sågs va­ra ban­bry­tan­de och en hjälp i stu­di­er om gen­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar. Men den blev ock­så kri­ti­se­rad. Till ex­em­pel ha­de be­fruk­ta­de män­ni­skoägg an­vänts, vil­ket bland an­nat vis­sa re­li­giö­sa grup­per an­såg va­ra mord. Dess­utom väck­tes det många etis­ka frå­gor om man verk­li­gen bor­de kor­sa män­ni­skor med djur. * För 35 år se­dan, 1983, med­de­la­de den in­dis­ka re­ge­ring­en att ett tagg­tråds­stäng­sel skul­le sät­tas upp längs he­la grän­sen mel­lan In­di­en och Bang­la­desh. Stängs­let skul­le stop­pa den olag­li­ga in­vand­ring­en från Bang­la­desh och det skul­le pat­rul­le­ras av sä­ker­hets­styr­kor. Ar­be­tet med att byg­ga upp stängs­let skul­le fort­gå un­der de­cen­ni­er fram­ö­ver. * För 65 år se­dan, 1953, hit­ta­des en ny ka­ta­komb ut­an­för Rom. Upp­täck­ten gjor­des av den påv­li­ga ar­ke­o­lo­gis­ka * För 266 år se­dan, 1752, föd­des Ma­ria Ka­ro­li­na, känd som drott­ning av Ne­a­pel och Si­ci­li­en (död 1814). Hon var dot­ter till det tysk-ro­mers­ka kej­sar­pa­ret Frans I och

Ma­ria Te­re­sia samt sys­ter till den frans­ka drott­ning­en

Ma­rie An­to­i­net­te. År 1768 gif­te sig Ma­ria Ka­ro­li­na med

Fer­dinand IV av Ne­a­pel. Ma­ria Ka­ro­li­na var po­li­tiskt le­dan­de i Ne­a­pel fram tills att hon tving­a­des fly till Si­ci­li­en år 1806, då frans­män­nen er­öv­ra­de sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.