MÅL­FEST FÖR RÖSSÖ

Se­ri­e­le­dar­na Rössö är till­ba­ka på vin­nar­spå­ret – med be­sked. Un­der sön­dags­ef­ter­mid­da­gen be­seg­ra­des ta­bel­ljum­bon Tors­by med ten­nissiff­ror.

Bohusläningen - - Sport - NEMANJA KAZIC 0522-993 60 nk@bo­husla­ning­en.se

Ef­ter 13 om­gång­ar ut­an för­lust tog Rössö:s fi­na svit slut i för­ra om­gång­en hem­ma mot Alingsås.

MEN EN VEC­KA se­na­re kun­de Ud­de­val­la­la­get stud­sa till­ba­ka till vin­nar­spå­ret. På sön­dags­ef­ter­mid­da­gen kom tolf­te se­gern i da­met­tan när man kör­de över Tors­by med he­la 7–0 (3–0) på Rim­ner­sval­len. Stor matchvinnare blev Ir­vi­na Baj­ra­mo­vic som gjor­de ett äk­ta hat­t­rick.

– Det känns rik­tigt ro­ligt. Vi följ­de match­pla­nen och gjor­de det vi skul­le, sä­ger tre­måls­skyt­ten Ir­vi­na Baj­ra­mo­vic.

Hem­ma­la­get in­led­de an­nars myc­ket starkt och tryck­te till­ba­ka Tors­by som mest fick slå ifrån sig bol­len och chan­sa fram­åt. Vik­to­ria Berg­kvist gav Rössö led­ning­en i ti­on­de match­mi­nu­ten. I den 19:e mi­nu­ten kun­de Ir­vi­na Baj­ra­mo­vic ut­ö­ka led­ning­en till 2–0 på pass av Anna Hol­mqvist.

DÄR­EF­TER RADADE HEM­MA­LA­GET upp mål­chan­ser. Bland an­nat ha­de Hol­mqvist en far­lig cy­kelspark som mål­vak­ten räd­da­de. Det skul­le drö­ja än­da fram till 46:e in­nan hem­ma­la­get kun­de få in tre­an. Och det var Emma Karn­ström som på egen hand pla­ce­ra­de in bol­len i nät­ta­ket.

I den and­ra halv­le­ken fort­sat­te hem­ma­la­get att tryc­ka på fram­åt och höll ett högt tem­po. I mit­ten av and­ra kun­de Baj­ra­mo­vic gö­ra fy­ran in­nan Anna Hol­mqvist tryck­te in 5–0-må­let på ett lång­skott. Rössö fort­sat­te se­dan att do­mi­ne­ra och var fle­ra num­mer stör­re än gäs­ter­na.

IN­NAN MAT­CHEN VAR slut hann hem­ma­la­get med att gö­ra bå­de sex­an och sju­an ge­nom Lin­nea Gustafs­son re­spek­ti­ve Ir­vi­na Baj­ra­mo­vic, som där­med full­bor­da­de sitt hat­t­rick.

– En väl­digt vik­tig se­ger. Sett över he­la mat­chen tyc­ker jag vi gjor­de en oer­hört stark in­sats, sä­ger Baj­ra­mo­vic som är nöjd med sin egen in­sats. An­fal­la­ren fort­sät­ter: – Vi hit­ta­de fle­ra fi­na kom­bi­na­tio­ner i an­falls­spe­let och kun­de ha gjort någ­ra mål till. De­fen­sivt såg det väl­digt sta­bilt ut och vi släpp­te in till någ­ra enk­la chan­ser. Vad blir vik­tigt un­der hös­ten?

– Vi mås­te fort­sät­ta va­ra öd­mju­ka och fo­ku­se­ra­de in­för var­je match. Vi är så pass bra att vi kan gå he­la vägen.

Trä­na­ren Niklas Chris­tens­son var myc­ket nöjd ef­ter slut­sig­na­len.

– En väl ge­nom­förd match från vår si­da. Vi spe­la­de rik­tigt bra i förs­ta halv­lek och kun­de ha gjort någ­ra mål till. I and­ra sjönk tem­pot nå­got, men vi ha­de än­då bra kon­troll på lä­get.

EF­TER 14 SPE­LA­DE om­gång­ar top­par Rössö di­vi­sion 1 nor­ra Gö­ta­land med fem po­äng fö­re två­an Rävå­sen som un­der hel­gen föll hem­ma mot Gaut­hiod. Ud­de­val­la­la­get spe­lar näs­ta match bor­ta mot Skof­te­byn på lör­dag.

– Det blir en rik­tigt tuff match, tror Niklas Chris­tens­son.

TREMÅLSSKYTT. Ir­vi­na Baj­ra­mo­vic sva­ra­de en ka­nonin­sats i Rös­sös stor­se­ger mot ta­bel­ljum­bon Tors­by på hem­ma­plan. An­fal­la­ren gjor­de tre mål och ha­de bud på fler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.