Cour­to­is ny mäs­ta­re ut­an­för Ly­se­kil

Bohusläningen - - Sport - NEMANJA KAZIC 0522-993 60 nk@bo­husla­ning­en.se

Un­der lör­da­gen av­gjor­des Ly­se­kil wo­men’s match. Fran­sys­kan Pau­li­ne Cour­to­is och hen­nes be­sätt­ning tog hem se­gern ef­ter en jämn fi­nal.

Fi­na­len av­gjor­des i bäst av tre mat­cher där Pau­li­ne Cour­to­is drog det längs­ta strå­et och vann med 3–0 över dans­ka Hen­ri­et­te Koch. Ef­teråt vän­ta­de det tra­di­tio­nel­la hop­pet i vattnet in­för ett 50-tal åskå­da­re i ham­nen.

– Jag är väl­digt glad just nu. Det har va­rit en otro­ligt ro­lig och spän­nan­de vec­ka. Men fi­na­len var rik­tig tuff och be­tyd­ligt jäm­na­re än vad siff­ror­na vi­sar, sä­ger en myc­ket nöjd Pau­li­ne Cour­to­is ef­ter fi­nal­se­gern.

EF­TER ATT HA kom­mit tvåa i täv­ling­en i fjol fick hon en rik­tig re­vansch i årets upp­la­ga.

– Det känns väl­digt bra. Vi kom­mer till­ba­ka även näs­ta år, lo­var fran­sys­kan.

För svens­kor­na Jo­han­na Ber­gqvist och Anna Öst­ling tog det stopp i se­mi­fi­na­len. Team Ber­gqvist föll mot Hen­ri­et­te Koch med 3–2. I den and­ra se­min mel­lan Anna Öst­ling och Pau­li­ne Cour­to­is gick den sist­nämn­da som vinnare ur stri­den. Där­ef­ter vän­ta­de brons­mat­chen mel­lan Berqvist och Öst­ling. Ef­ter att ha le­gat un­der med 1–0 i mat­cher kun­de Team Öst­ling vän­da och vin­na med 2–1.

– Team Ber­gqvist är duk­ti­ga, men vi är bra på att kom­ma igen och har seg­lat mer än de i Ly­se­kil, sä­ger Anna Öst­ling. Kom­mer ni till­ba­ka näs­ta år?

– Ja, ett VM på hem­ma­plan känns väl­digt bra.

Jo­han­na Ber­gqvist var be­svi­ken ef­ter för­lus­ten i brons­mat­chen.

– Det känns rik­tigt surt just nu. Tje­jer­na i be­sätt­ning­en har gjort ett fan­tas­tiskt jobb un­der vec­kan och ska ha en stor eloge, sä­ger hon.

Ef­ter att ha seg­lat sto­ra de­lar av som­ma­ren vän­tar nu en väl­be­höv­lig vi­la för team Ber­gqvist.

– Det har va­rit en ro­lig, men lång vec­ka. Det ska bli jät­teskönt med li­te le­dig­het, be­rät­tar en myc­ket trött Jo­han­na Ber­gqvist un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen.

TIDIGARE UN­DER VEC­KAN stod det klart att in­ter­na­tio­nel­la seg­lings­för­bun­det be­stämt att Ly­se­kil ska stå värd för match­ra­cing-vm 5-10 au­gusti 2019. Det blir där­med and­ra gång­en som Ly­se­kil får ar­ran­ge­ra mäs­ter­ska­pet. Se­nast var 2009.

Bild: NEMANJA KAZIC

SEG­RA­RE. Fran­sys­kan Pau­li­ne Cour­to­is och hen­nes be­sätt­ning sva­ra­de för bra seg­ling­ar i fi­na­len mot dans­ka Hen­ri­et­te Koch.

MISSNÖJDA. Team Ber­gqvist sva­ra­de för bra in­sat­ser i årets upp­la­ga, men räck­te in­te he­la vägen.

TREA. Team Anna Öst­ling vann brons­mat­chen ef­ter se­ger mot Jo­han­na Ber­gqvist och hen­nes be­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.