Gö­te­borg föll tungt i mål­rik se­ri­e­fi­nal

Bohusläningen - - Sport - AN­TON SVENSSON/TT

Se­ri­e­fi­nal och 1–2-led­ning för Gö­te­borg. Då vak­na­de Pi­teå och vän­de mat­chen. Fem mi­nu­ter från slu­tet full­bor­da­de Ju­lia Kar­ler­näs vänd­ning­en och sat­te 4–3 till Pi­teå.

Et­tan mot två­an i se­ri­en. Två lag med fin form dess­utom. Hem­ma­la­get Pi­teå ha­de stud­sat till­ba­ka ef­ter si­na tre ra­ka för­lus­ter från i bör­jan av som­ma­ren, nu ha­de man i stäl­let två seg­rar. Gö­te­borg ha­de gått som en slåt­ter­ma­skin i da­mall­svens­kan med sex ra­ka se­gar, se­nast la­get för­lo­ra­de var just mot Pi­teå (0–1 hem­ma).

Med de för­ut­sätt­ning­ar­na var det som gjort för en högok­ta­nig se­ri­e­fi­nal. Och den skul­le ock­så bli un­der­hål­lan­de och mål­rik. Och Pi­teå skul­le dess­utom bju­da på en mäk­tig upp­hämt­ning.

HEM­MA­LA­GET VAR DET bätt­re la­get un­der in­led­ning­en, då var det i stäl­let bor­ta­la­get som fick en drömstart. Ju­lia Zi­gi­ot­ti Ol­me släng­de sig fram på ett in­lägg från Re­bec­ka Blomqvist och kun­de stö­ta in 1–0.

Pi­teå fick in en kvit­te­ring med tio mi­nu­ter kvar av halv­le­ken ef­ter att Ni­na Ja­kobs­sons avi­ga skott le­tat sig in. Men li­kalä­ge i halv­tid skul­le det in­te va­ra. Det såg Oli­via Schough till. Hon snap­pa­de upp en re­tur snett ut­an­för straff­om­rå­det, såg att Pi­teås mål­vakt Cajsa An­ders­son var långt ute och lob­ba­de is­kallt in bol­len i nät, 2–1. En kvart in i and­ra fick Elin Ru­bens­son en perfekt boll i djupled av Zi­gi­ot­ti och var sko­nings­lös i sitt av­slut och pric­ka­de in 3–1. Då såg det mörkt ut för hem­ma­la­get Pi­teå.

Men en kvart se­na­re ha­de hem­ma­la­get kvit­te­rat.

– Egent­li­gen är det två de­lar som lig­ger bakom. Dels le­der vi med 3–1 och brän­ner två fri­lä­gen. Där kan vi stänga mat­chen och gö­ra bå­de fy­ra och fem mål, sä­ger Gö­te­borgs trä­na­re Mar­cus Lantz till GP.

– Se­dan är det en an­nan del där vi gör märk­li­ga sa­ker de­fen­sivt som vi in­te bru­kar. Det känns som att det in­te är nå­gon fa­ra på ta­ket och så tar vi med hands. Se­dan spe­lar vi rakt i ga­pet på dem vil­ket le­der till 4–3-må­let.

Ni­na Ja­kobs­son in­led­de vänd­ning­en ef­ter att ha knop­pat in sitt and­ra mål för mat­chen. Se­dan fick Pi­teå sin straff. Ju­lia Kar­ler­näs var is­kall från el­va me­ter och sat­te 3–3-må­let.

Sam­ma Kar­ler­näs gjor­de se­dan 4–3, ett re­sul­tat som stod sig, med ett väl­pla­ce­rat skott fem mi­nu­ter från slu­tet och spräck­te där­med Gö­te­borgs sex ra­ka mat­cher långa se­ger­svit.

– Den här för­lus­ten går på slarv­kon­tot. Så är det. Det är klart att tre mål ska räc­ka för vinst på bor­ta­plan, sä­ger Lantz.

NU DRAR DESS­UTOM Pi­teå ifrån i top­pen och är med si­na 30 po­äng, fy­ra po­äng Ro­sen­gård och fem fö­re Gö­te­borg.

Fy­ran Kristi­an­stad står kvar på 20 po­äng ef­ter för­lust 0–1 bor­ta mot Eskilstu­na.

Han­na Glas blev målskytt i den 85:e mi­nu­ten med ett mål som för­de upp Eskilstu­na ovan­för ned­flytt­nings­strec­ket.

Bild: SIMON ELI­AS­SON

MÅL­LÖS. Re­bec­ka Blomqvist fort­sät­ter att pro­du­ce­ra för sitt Gö­te­borg. I se­ri­e­fi­na­len blev det ett mål­pass, men här lyc­kas hon in­te över­lis­ta Pi­teås mål­vakt Cajsa An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.