IFK Ud­de­val­la till­ba­ka som vinnare un­der fre­da­gen

Bohusläningen - - Sport - NEMANJA KAZIC 0522-993 60 nk@bo­husla­ning­en.se

Ef­ter två ra­ka för­lus­ter bör­jar nu IFK Ud­de­val­la hit­ta till­ba­ka igen. Un­der fre­dags­kväl­len kom en ef­ter­läng­tad hem­ma­se­ger.

– En otro­lig skön se­ger, sä­ger trä­na­ren Jim­my Karls­son ef­ter slut­sig­na­len på Kam­rat­går­den.

IFK in­led­de an­nars piggt och ska­pa­de ti­digt ett tryck mot Vår­går­das mål. Det skul­le dock drö­ja än­da fram till 23:e match­mi­nu­ten in­nan hem­ma­la­get spräck­te nol­lan. Väns­ter­bac­ken Gra­nit Be­risha slog en fin djupleds­boll, där dök Lucas Hall­berg upp, vek in och pla­ce­ra­de in led­nings­må­let.

HEM­MA­LA­GET FORT­SAT­TE SE­DAN att tryc­ka på och höll ett högt tem­po. All­ra när­mast ett 2–0-mål var ny­för­vär­vet Mer­gim Be­risha som ha­de ett skott i rib­ban ef­ter 36 mi­nu­ters spel. Sex mi­nu­ter se­na­re fick Jo­a­kim Berg­gren ett jät­te­lä­ge från nä­ra håll, men Niklas Eriks­son i Vår­går­da-må­let sva­ra­de för en ka­non­rädd­ning. 1–0 stod sig i halv­tid.

I den and­ra halv­le­ken låg Vår­går­da på för ett kvit­te­rings­mål och ska­pa­de ett par halv­chan­ser ut­an att få ut­del­ning. I stäl­let kun­de Lucas Hall­berg kont­ra in två­an ef­ter 74 mi­nu­ters spel. I slut­mi­nu­ter­na fast­ställ­de in­hop­pa­ren Dion Eriks­son slut­re­sul­ta­tet till 3–0.

– Vi ho­ta­de mer i dju­pet i and­ra halv­lek. Vår­går­da ska­pa­de ett par halv­chan­ser, men jag var fak­tiskt ald­rig oro­lig. Vårt för­svars­spel var rik­tigt bra i dag, sä­ger Jim­my Karls­son och lyf­ter fram lag­kap­te­nen Fredrik Brän­dén och Bi­lal Mous­sa.

KOM­MAN­DE LÖR­DAG VÄN­TAR ett tufft bor­t­a­mö­te mot ta­bell­tre­an Gaut­hiod.

– Vi har bra koll på hur de spe­lar. Det ska bli en jät­te­ro­lig match, av­slu­tar Ifk-trä­na­ren.

Bild: NEMANJA KAZIC

BRA IN­SATS. Ludwig Fri­dolvs­son sva­ra­de för en bra in­sats på IFK:S

Bild: HÅ­KAN FRED­RIKS­SON

STA­BILT. IFK Ud­de­val­la fut­sal sva­ra­de för en sta­bil in­sats un­der Nor­dic fut­sal cham­pi­ons­hip.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.