Gö­te­borg kan in­te stop­pa Väst­län­ken

Pro­jek­tet är myc­ket stör­re än vad Gö­te­borg är.

Bohusläningen - - Sidan 1 - KARL AF GEIJERSTAM

LE­DA­RE 13 OK­TO­BER. Det är rö­rigt i Gö­te­borg, på många sätt.

Ti­di­ga­re i vec­kan rap­por­te­ra­de Gö­te­borgs-pos­ten om re­stau­rang­ä­ga­ren Az­ra Sma­jic som dri­ver re­stau­rang Has­se­blads vid Lil­la Bom­men. Hen­nes kun­d­un­der­lag har hal­ve­rats ef­ter att Tra­fik­ver­ket har grävt ett djupt schakt för Väst­län­ken pre­cis ut­an­för hen­nes ute­ser­ve­ring. Hon har för­lo­rat eko­no­miskt på det­ta och fun­de­rar på att skic­ka er­sätt­nings­krav till Tra­fik­ver­ket, men det kom­mer för­mod­li­gen att av­slås.

Väst­län­ken or­sa­kar ock­så po­li­tisk rö­ra. Det nya par­ti­et De­mo­kra­ter­na har av­bru­tit sam­ta­len med Al­li­an­sen i Gö­te­borg om att ska­pa ett nytt sty­re för kom­mu­nen, vil­ken har styrts av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na se­dan va­let 1994. Or­sa­ken är att Al­li­an­sen in­te har ve­lat dis­ku­te­ra De­mo­kra­ter­nas hjär­te­frå­ga, att stop­pa Väst­län­ken.

I tors­da­gens GP stäl­ler Al­li­an­sen i Gö­te­borg en myc­ket be­rät­ti­gad frå­ga till De­mo­kra­ter­na: ”Det för­vå­nar oss att De­mo­kra­ter­na ver­kar tyc­ka att ett röd­grön­ro­sa sty­re ska få fort­sät­ta. Kom­mer De­mo­kra­ter­na med­ver­ka till att släp­pa fram en väns­ter­bud­get med sto­ra skat­te­höj­ning­ar?”

Al­li­an­sen på­pe­kar ock­så att de­ras al­ter­na­tiv till bud­get är det som trots allt sam­lar flest man­dat i den nya full­mäk­ti­ge­för­sam­ling­en. Väst­länks­frå­gan lå­ser up­pen­bar­li­gen allt an­nat i Gö­te­borgs­po­li­ti­ken.

Men Väst­län­ken kan in­te stop­pas, De­mo­kra­ter­na för en få­fäng kamp och dri­ver en po­pu­lis­tisk po­li­tik. Härom­da­gen fast­ställ­de Högs­ta För­valt­nings­dom­sto­len järn­vägs­sträck­ning­en. Mark- och mil­jö­dom­sto­len har gett klar­tec­ken, men det är över­kla­gat till Högs­ta Dom­sto­len. Den po­li­tis­ka och ju­ri­dis­ka pro­ces­sen är i stort sett fär­dig och gräv­sko­por­na job­bar på för fullt. Det po­li­tis­ka tå­get har re­dan gått från per­rong­en.

Det är inga pro­blem för Gö­te­bor­ga­re att man har en säck­sta­tion, men för oss som vill åka för­bi sta­den är det ett pro­blem. Så en­kelt är det. Gö­te­bor­gar­na får ur­säk­ta, men Väst­län­ken byggs in­te för Gö­te­bor­gar­nas skull, ut­an al­la and­ras. Där­för är det in­te hel­ler ett kom­mu­nalt pro­jekt.

Men det är klart att det ock­så blir myc­ket bygg­nads­ar­be­ten i cent­rum. Det­ta är dock ing­en ny­het och in­te har det va­rit nå­gon hem­lig­het hel­ler. Väst­län­ken­pla­ner­na pre­sen­te­ra­des i bör­jan på 2000-ta­let. I no­vem­ber 2002 kun­de Gö­te­borgs-pos­ten pub­li­ce­ra en rit­ning hur tåg­tun­neln skul­le gå ge­nom sta­den. G-P:S re­por­ter Tho­mas Kristi­ans­son kon­sta­te­ra­de ock­så föl­jan­de: ”Men för al­la de 200 000 and­ra som tra­fi­ke­rar spår­vag­nen var­je dag be­ty­der det knap­past så myc­ket. Spår­vag­nen kom­mer att gå un­ge­fär li­ka sak­ta som i dag ge­nom cent­rum.” Det­ta var 16 år se­dan.

För åt­ta år se­dan, tis­da­gen den 30 mars år 2010, kom re­ge­ring­ens be­slut. Den da­gen in­ter­vju­a­de jag re­gi­onrå­det Kent Jo­hans­son (C) om det­ta: ”Det har gått som tå­get i bra vä­der”, sa­de han då.

Det året kom miss­nö­je­spar­ti­et Väg­va­let in i Gö­te­borgs kom­mun­full­mäk­ti­ge och det är det po­li­tis­ka ar­vet som De­mo­kra­ter­na nu ri­der på. Miss­nö­je med det röd­grö­na sty­ret i Gö­te­borg kan man ha, men det bör dock rik­tas åt rätt håll och fram­för allt fo­ku­se­ra på de kom­mu­na­la frå­gor­na. Släp­per De­mo­kra­ter­na Väst­länks­frå­gan finns många and­ra vik­ti­ga sa­ker att ta tag i. An­nars för­sit­ter man chan­sen. Då finns det ty­värr or­sak att kän­na sorg, för Gö­te­borg.

Bild: THO­MAS JO­HANS­SON

DRABBAD STAD. Väst­län­ken är bra för al­la – ut­om möj­li­gen Gö­te­bor­gar­na. Men det är nå­got Gö­te­borgs po­li­ti­ker får ac­cep­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.