Ut­veck­la ar­bets­mark­na­den

Bohusläningen - - Sidan 1 -

ARBETSMARKNAD. Vi står in­för en kon­junk­tur­ned­gång sam­ti­digt som au­to­ma­ti­se­ring­en för­änd­rar ar­bets­mark­na­den i grun­den och stäl­ler helt nya krav på möj­lig­he­ter­na till om­ställ­ning. Näs­ta re­ge­ring mås­te bry­ta hand­lings­för­lam­ning­en och ge­nom­fö­ra om­fat­tan­de re­for­mer för att stär­ka ar­bets­ta­gar­na och svensk kon­kur­rens­kraft.

Vi be­fin­ner oss i en hög­kon­junk­tur, med stark jobb­till­växt och sjun­kan­de ar­bets­lös­het. Men även om myc­ket just nu ta­lar till Sve­ri­ges för­del så finns det star­ka skäl till oro. Uni­o­nen är Sve­ri­ges störs­ta fack­för­bund. Vi or­ga­ni­se­rar 650 000 tjäns­te­män i pri­vat sek­tor varav många be­fin­ner i sig i front­lin­jen av den tek­nis­ka ut­veck­ling­en och ver­kar på en glo­bal are­na. För oss är det centralt att för­stå hur om­värl­den på­ver­kar fö­re­ta­gens vill­kor och vad som lig­ger i kor­ten fram­ö­ver.

För att svensk eko­no­mi ska kun­na ut­veck­las väl är det an­ge­lä­get och bråds­kan­de att ta itu med de pro­blem som häm­mar den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en och ökar ris­ker­na vid en kon­junk­tur­ned­gång.

AU­TO­MA­TI­SE­RING­EN FÖR­ÄND­RAR ar­bets­mark­na­den i grun­den, en ut­veck­ling som lär ac­ce­le­re­ra i takt med att kon­junk­tu­ren för­säm­ras och pris­pres­sen ökar.

Den svens­ka parts­mo­del­len är den främs­ta ga­ran­ten för sta­bi­li­tet och till­växt. Via an­svars­ta­gan­de par­ter har ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re i de­cen­ni­er lagt grun­den till det sam­hälls­byg­ge som gjort Sve­ri­ge till le­dan­de kun­skap­sna­tion.

Au­to­ma­ti­se­ring­en för­änd­rar ar­bets­mark­na­den i grun­den

UNI­O­NEN KOM­MER ATT ta vårt an­svar för att mö­ta ut­veck­ling­en, men det krävs ock­så att po­li­ti­ker­na tar sitt.

Uni­o­nen har iden­ti­fi­e­rat ett an­tal åt­gär­der som vi an­ser att näs­ta re­ge­ring bör vid­ta om­gå­en­de.

Un­der­lät­ta in­trä­det på ar­bets­mark­na­den

Ar­bets­lös­he­ten bland in­ri­kes föd­da har i prak­ti­ken nått bot­ten sam­ti­digt som ut­ri­kes föd­da med ut­o­meuro­pe­isk bak­grund har sto­ra svå­rig­he­ter.

Fack och ar­bets­gi­va­re har en lång histo­ria av att via för­hand­lings­lös­ning­ar stär­ka svensk kon­kur­rens­kraft. Etable­rings­job­ben är yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på det.

ETABLE­RINGS­JOB­BEN KOM­MER ATT gö­ra det lät­ta­re för ny­an­län­da och lång­tids­ar­bets­lö­sa att få in en fot på ar­bets­mark­na­den un­der schyss­ta vill­kor. Myc­ket åter­står dock in­nan de kan bli verk­lig­het och den nya re­ge­ring­en mås­te fort­sät­ta ar­be­tet.

Säk­ra kom­pe­tens­för­sörj­ning­en När­ma­re hälf­ten av lan­dets pri­va­ta tjäns­te­män be­hö­ver vi­da­re­ut­bild­ning som den in­te kan få från sin ar­bets­gi­va­re.

Men hind­ren är många. Det mås­te bli fler ut­bild­nings­plat­ser på hög­sko­lor och uni­ver­si­tet som är an­pas­sa­de till yr­kes­verk­sam­mas vill­kor och be­hov. Hög­sko­lan be­hö­ver ock­så få re­sur­ser för att ut­fö­ra va­li­de­ring av yr­kes­kom­pe­tens och stu­di­e­me­dels­sy­ste­met mås­te re­for­me­ras.

Un­der­lät­ta om­ställ­ning­en Tur­ord­nings­reg­ler­na be­skylls of­ta för att le­da till en stel­bent arbetsmarknad där kom­pe­tens in­te spe­lar nå­gon roll. Det är en myt.

Via kol­lek­tivav­ta­len har fö­re­ta­gen go­da möj­lig­he­ter att be­hål­la nöd­vän­dig kom­pe­tens vid ned­drag­ning­ar. Det byg­ger dock på att tur­ord­nings­reg­ler­na finns där som grund till för­hand­ling.

ATT VIA LAG­STIFT­NING för­änd­ra tur­ord­nings­reg­ler­na skul­le dras­tiskt änd­ra spel­reg­ler­na på svensk arbetsmarknad och där­i­ge­nom ris­ke­ra att om­kull­kas­ta myc­ket av det som gjort ar­be­tet fram­gångs­rikt. Näs­ta re­ge­ring bör i stäl­let till­sam­mans med par­ter­na sät­ta sig ner och dis­ku­te­ra hur vi på bäs­ta sätt kan sam­ver­ka för att rus­ta ar­bets­kraf­ten in­för fram­ti­den.

Det är i go­da ti­der som vi bör pla­ne­ra för de säm­re och myc­ket ta­lar för att det in­te blir bätt­re än så här. Och det vi­lar på näs­ta re­ge­ring att stär­ka Sve­ri­ge för mor­gon­da­gens arbetsmarknad.

Mar­tin Lin­der

ord­fö­ran­de Uni­o­nen Ben­ny Ols­son

ord­fö­ran­de Uni­o­nen Ska­ra­borg/väst

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

AUTOMATISERAT AR­BE­TE. Ro­bo­tar kan ta över många jobb i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.