Det går bra nu, re­ge­ring­en

Bohusläningen - - Sidan 1 - Hans Lund­berg Häl­le­viks­strand

Allt fler po­si­ti­va ut­slag av re­ge­ring­ens po­li­tik rap­por­te­ras of­ta på ra­dio/tv. Mins­kad barn­fat­tig­dom, mins­kad ar­bets­lös­het, allt fler ny­in­flyt­ta­de får jobb. Eko­no­min är re­pa­re­rad ef­ter den ti­di­ga­re Al­li­an­sens ska­dor på Svensk eko­no­mi.

SKOLRESULTATEN HAR för­bätt­rats i många av­se­en­den, byg­gan­det har ökat, för­sva­ret byggs upp igen ef­ter att Re­in­feldt (M) till och med sål­de fullt vär­di­ga he­li­kopt­rar. Re­ge­ring­en har ock­så väg­rat gå med på att för­stö­ra svensk ar­bets­trygg­het el­ler sänk­ta lö­ner, vil­ket lig­ger nä­ra Al­li­an­sens idéer.

Nu sli­ter Kris­ters­son (M) sig själv i hå­ret för att för­sö­ka få ihop en Al­li­ans­re­ge­ring för vårt land, des­sa spre­tar åt al­la håll och kanske slu­tar det åt det hål­let som Sve­ri­ges krist­na de­mo­kra­ter vill, att al­li­e­ra sig med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter för att lö­sa fram­ti­den.

KRIS­TERS­SON (M) HAR dess­utom va­rit så dum att han trott att Sos­sar skul­le bli sla­var åt Al­li­an­sen me­dan hans bak­tan­ke va­rit att sa­bo­te­ra rö­rel­sen So­ci­al­de­mo­kra­ter. Nu är verk­lig­he­ten ikapp Al­li­an­sens fö­re­trä­da­re och det lu­tar åt en stark osäm­ja hos dem och skall det­ta ve­lan­de bli vår fram­tids le­da­re för lan­det? Be­va­re oss!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.