Pro­test mot be­spa­ring­ar

Bohusläningen - - Sidan 1 - INGVAR SPETSMARK 0703-444215 is@bo­husla­ning­en.se

LYSEKIL: Ned­skär­ning­ar har ska­pat oro bland per­so­na­len på Skär­gårds­hem­met i Lysekil. Nu har per­so­nal skic­kat en skri­vel­se till led­ning­en.

Minsk­ning­en av per­so­nal har ska­pat stor oro bland per­so­na­len på Skär­gårds­hem­met i Lysekil. Nu har samt­li­ga sjuk­skö­ters­kor och an­ställ­da in­om re­ha­bi­li­te­ring­en skic­kat en skri­vel­se till led­ning­en för so­ci­al­för­valt­ning­en där det fram­förs kri­tik.

– Det vi är räd­da för är bland an­nat att frå­gor som har med re­ha­bi­li­te­ring att gö­ra kom­mer att pri­o­ri­te­ras ner, sä­ger Linda Ohlsson som ar­be­tar som ar­bets­te­ra­peut på Skär­gårds­hem­met.

Bak­grun­den till pro­tes­ter­na är ett ex­tra spar­pa­ket som ta­gits för att få ner kost­na­der­na och som in­ne­bär en minsk­ning med drygt 30 års­ar­be­ten in­om so­ci­al­för­valt­ning­en. Det­ta är nå­got som bör­jar mär­kas i verk­sam­he­ten.

I SKRIVELSEN SOM skic­kats till de le­dan­de tjäns­te­män­nen på so­ci­al­för­valt­ning­en står bland an­nat att sjuk­skö­ters­kor­na och den per­so­nal som ar­be­tar med re­ha­bi­li­te­ring på Skär­gårds­hem­met är oro­a­de över den sam­man­slag­ning som gjorts av av­del­ning­ar­na Vå­gen och Pi­ren. Och att den per­so­nal­ro­ta­tion som in­förts har mins­kar kon­ti­nu­i­te­ten för de bo­en­de.

En slut­sats som dras i skrivelsen är att de som ar­be­tar som un­der­skö­ters­kor är allt mer stres­sa­de och det finns risk att det­ta går ut över me­di­cins­ka och re­ha­bi­li­te­ran­de in­sat­ser.

– Vi kän­ner oss oro­li­ga bå­de för vå­ra pa­ti­en­ter och för per­so­na­len, sä­ger Linda Ohlsson.

DET ÄR FRAM­FÖR allt un­der­skö­ters­kor­na på Skär­gårds­hem­met som drab­bats av de för­änd­ring­ar som gjorts. Syf­tet med för­änd­ring­ar­na är kom­mu­nens an­sträng­da eko­no­mi och de åter­kom­man­de un­der­skot­ten in­om so­ci­al­för­valt­ning­en, bland an­nat in­om det sär­skil­da bo­en­de och in­om hem­tjäns­ten.

So­ci­al­che­fen Eva An­ders­son har in­te tid för en in­ter­vju med tid­ning­en men skri­ver i ett svar till per­so­na­len att kom­mu­nen har an­strängd eko­no­mi och att Skär­gårds­hem­met har ett stort un­der­skott vil­ket in­ne­bär att kost­na­der­na mås­te mins­ka och per­so­na­len ar­be­ta på ett an­nat sätt.

Hon skri­ver ock­så att hon har stor till­tro till att med­ar­be­tar­nas kun­skap och kre­a­ti­vi­tet tas till­va­ra i det för­änd­rings­ar­be­te som satt igång.

”Vi kän­ner oss oro­li­ga bå­de för vå­ra pa­ti­en­ter och för per­so­na­len” LINDA OHLSSON

Bild: TO­RE CARLENIUS/TT

ORO. De ex­tra be­spa­ring­ar­na har lett till per­so­nal­minsk­ning­ar in­om vår­den i Ly­se­kils kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.