Kö­per tred­je cam­ping­en i Bohuslän

Bohusläningen - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

STRÖMSTAD: Cam­ping­ked­jan Nor­dic Cam­ping & Re­sort kö­per Strömstad Cam­ping. Se­dan ti­di­ga­re dri­ver ked­jan två cam­ping­ar i Ta­num.

Cam­ping­ked­jan Nor­dic Cam­ping & Re­sort ut­ö­kar sitt ägan­de i norra Bohuslän. Ked­jan som se­dan ti­di­ga­re äger två cam­ping­ar i Ta­num kö­per Strömstads Cam­ping av Li­sa Alex­an­ders­son och Rei­mer Carls­son.

De bå­da har dri­vit cam­ping­en vid söd­ra in­far­ten till Strömstad se­dan 1994, men sä­ger nu att de be­stämt sig för att säl­ja ef­tersom an­lägg­ning­en har sto­ra ut­veck­lings­möj­lig­he­ter och de själ­va in­te har ka­pa­ci­tet att ge­nom­fö­ra dem.

För Nor­dic Cam­ping blir det den 26:e cam­ping­en. Al­la finns i Sve­ri­ge. I vårt när­om­rå­de äger ked­jan se­dan ti­di­ga­re bland an­nat cam­ping­en på Edsvik ut­an­för Greb­bestad och Si­vik vid Fjäll­bac­ka.

– Strömstads Cam­ping är en fin och välskött cam­ping med ett bra lä­ge nä­ra ha­vet och nä­ra Nor­ge, sä­ger fö­re­trä­dar­na för ked­jan om sitt ny­för­värv.

Den 1 no­vem­ber tar de for­mellt över.

– Det här blir ett lyft för han­deln i Strömstad, tror mäk­la­ren Sven-åke Pers­son och tän­ker på möj­lig­he­ter­na till än­nu fler cam­ping­gäs­ter på gångav­stånd från cent­rum.

Nor­dic Cam­pings plan är att fort­sät­ta att sat­sa och byg­ga ut. I kom-

mu­nen finns en de­talj­plan på gång som öpp­nar för en ut­bygg­nad i väs­ter, sö­der och ös­ter på sam­man­lagt 27 000 kvadrat­me­ter, från da­gens 50 000 till 77 000.

DET SKA GE möj­lig­het att kom­plet­te­ra det ut­bud som finns i dag med fler upp­ställ­nings­plat­ser för hus­bi­lar och hus­vag­nar, samt fler cam­pingstu­gor i oli­ka stor­le­kar. Plats för ser­vice­bygg­nad och re­stau­rang finns ock­så in­ri­tad.

In­om plan­om­rå­det re­ser­ve­ras ock­så om­rå­den som all­män plats­mark. Sam­man­lagt om­fat­tar de 23 000 kvadrat­me­ter.

Ar­ren­de­av­ta­let med kom­mu­nen, som är mar­kä­ga­re, ska en­ligt plan­för­sla­get säk­ra all­män­he­tens möj­lig­het att ta sig ige­nom cam­ping­en till bad­stran­den i Hål­ke­da­len.

Plan­ar­be­tet har på­gått länge. För­sla­get var ute på sam­råd re­dan vå­ren 2017, men pla­nen är än­nu in­te an­ta­gen.

Pro­ces­sen har ta­git tid, ef­tersom de då­va­ran­de ägar­na vil­le ha kvar en upp­ställ­nings­plats för hus­bi­lar som är an­lagd in­om strand­skydds­om­rå­det, men sak­nar dis­pens. Kom­mu­nens pla­ne­ra­re har be­dömt det som ut­sikts­löst att få dis­pens, ef­tersom det lig­ger in­om 100me­ters­zo­nen från stran­den och av­satt om­rå­det som na­tur­mark i plan­för­sla­get. En pröv­ning hos läns­sty­rel­sen har ock­så vi­sat att det in­te blir nå­gon dis­pens, för­kla­rar plan­che­fen Elin Sol­vang.

Nu åter­står en mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning som ska gö­ras i höst, en följd av ett ut­slag i markoch mil­jöö­ver­dom­sto­len i som­ras. Det gäll­de en de­talj­plan i Stens­vik och do­men in­ne­bär att en mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning mås­te gö­ras om det kan fin­nas san­död­lor i om­rå­det. Så är fal­let på Strömstads Cam­ping.

– Vi mås­te gö­ra en ut­red­ning in­nan pla­nen går ut på gransk­ning, sä­ger Elin Sol­vang.

Hon tror dock in­te att en så­dan ut­red­ning le­der till att man in­te alls kan pla­ne­ra för att byg­ga ut på Strömstads Cam­ping, men det kan bli ak­tu­ellt med mind­re för­änd­ring­ar av hän­syn till even­tu­el­la san­död­lor.

In­nan pla­nen an­tas ska ock­så ett ar­ren­de­av­tal mel­lan cam­ping­ens äga­re och tek­nis­ka för­valt­ning­en fin­nas.

– Men by­ter cam­ping­en äga­re kan de vil­ja om­ar­be­ta pla­nen, sä­ger Elin Sol­vang ock­så.

DET VILL DOCK in­te Nor­dic Cam­ping.

– Vi har inga syn­punk­ter på de­talj­pla­nen. Vi av­vak­tar kom­mu­nens be­slut och byg­ger en­ligt pla­nen, sä­ger vd Jo­han Söör.

– Vi vill över­lag ut­veck­la cam­ping­en. Det be­hövs fram­för allt fler plat­ser för hus­bi­lar och stör­re stug­ka­pa­ci­tet.

Bild: MARITA ADAMSSON

ÄGARBYTE. Mi­kael Wählund, Nor­dic, Sven-åke Pers­son, mäk­la­re, Jo­han Söör, Nor­dic, Rei­mer Carls­son och Li­sa Axelsson, cam­ping­ä­ga­re som nu säl­jer, samt Ola Bååth, Nor­dic, är över­ens om af­fä­ren.

Bild: MARITA ADAMSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.