En bra de­batt ska ge tit­ta­ren svar

Bohusläningen - - Ledare - INGALILL SUNDHAGE Chefre­dak­tör 0522 – 992 30 ingalill.sundhage@bo­husla­ning­en.se

Lyss­na­de härom­da­gen på SVT de­batt som tog upp lö­nedis­kri­mi­ne­ring som dis­kus­sions­äm­ne. För­fat­ta­ren och psy­ki­a­tern Da­vid Eber­hardt och po­li­ti­kern Ve­ro­ni­ca Palm (S) var två de­bat­tö­rer som stod till­räck­ligt långt ifrån varand­ra för att få en de­batt i SVT. Men jag ogil­lar när de­bat­tö­rer­na in­te är över­ens om vad det är man ska dis­ku­te­ra, vil­ket i sin tur re­sul­te­rar i att man pra­tar för­bi i stäl­let för med varand­ra.

Att lö­neskill­na­der finns mel­lan män och kvin­nor var bå­da över­ens om, det var sna­ra­re för­kla­rings­mo­del­ler­na som de­la­de dem i två lä­ger. Me­dan Eber­hardt tror på bi­o­lo­gi och eg­na val, häv­da­de Palm att det sna­ra­re var so­ci­a­la fak­to­rer som ska­pa­de lö­neskill­na­der­na.

LÖ­NESKILL­NA­DER ÄR EN vik­tig frå­ga att pra­ta om. Obe­ro­en­de är nöd­vän­digt he­la li­vet, och ef­tersom pen­sio­nen grun­das på in­komst blir in­te ba­ra ar­bets­li­vet tufft ut­an även pen­sio­närs­li­vet när det är snålt i plån­bo­ken.

Men för att fun­de­ra över kre­a­ti­va lös­ning­ar mås­te vi först va­ra över­ens om or­sa­ker­na. Och där miss­lyc­ka­des SVT:S de­batt­pro­gram helt. När Palm sä­ger ”du tror att det är nån gen el­ler

Men för att fun­de­ra över kre­a­ti­va lös­ning­ar mås­te vi först va­ra över­ens om or­sa­ker­na

nåt som gör att vi väl­jer som vi gör” och Eber­hardt sva­rar ja, då brän­ner det till vil­ket bor­de va­ra dröm­men för ett de­batt­pro­gram att re­da ut. Men den in­gång­en vil­le var­ken de­batt­le­da­ren el­ler Palm gå vi­da­re på. Vi fick in­te hel­ler ve­ta mer om vil­ka so­ci­a­la kon­tex­ter som Palm lu­ta­de sig emot och som or­sa­ka­de det struk­tu­rel­la för­tryc­ket. I stäl­let fick vi tit­ta­re ta del av spet­si­ga for­mu­le­ring­ar, li­te härskar­tek­ni­ker och prat i mun på varand­ra ut­an att vi blev ett dugg klo­ka­re.

EN PARALLELL TILL det­ta är in­vand­ra­re i brotts­re­gist­ret. Att in­vand­ra­re har en hög re­pre­sen­ta­tion i brotts­re­gist­ret är de fles­ta över­ens om, men när man se­dan dis­ku­te­rar or­sa­ken till det­ta, är det som de oli­ka läg­ren – för el­ler emot – var­ken kan el­ler vill för­stå hur var och en tän­ker.

DET FINNS SÅNT som kan ver­ka tvär­sä­kert. Ta Älvs­borgs­sju­kan som ex­em­pel. Un­der 90-ta­let tog den död på väl­digt myc­ket älg i Älvs­borgs län och så gott som al­la, jä­ga­re, tjäns­te­män, ge­ne­ral­di­rek­tö­rer häv­da­de att äl­gar­na dog på grund av det su­ra ned­fal­let från väst. Det var den en­da rå­dan­de för­kla­rings­mo­del­len. Ef­ter forsk­ning och ge­nom­lys­ning av pro­ble­met kom slut­sat­sen; för många äl­gar på för li­ten yta. Det ha­de ingen­ting med det su­ra ned­fal­let att gö­ra.

Tvär­sä­ker­he­ten kan bli en fäl­la, se upp med den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.