De er­bju­der gra­tis fri­tids­pry­lar

Bohusläningen - - Uddevalla - FANNY EDSTAM fanny.edstam@bo­husla­ning­en.se

Som ett bib­li­o­tek fast ut­an böc­ker. På Fri­tids­ban­ken kan man lå­na bland an­nat cyklar, ski­dor och flyt­väs­tar. – Det märks att det finns fat­ti­ga i stan, sä­ger Ge­or­ges Chal­houb som job­bar i för­e­ning­en.

Box­nings­hands­kar, bou­le­spel, ski­dor, flyt­väs­tar, hjäl­mar. I lo­ka­ler­na vid Bä­veån är hyl­lor­na fyll­da med pry­lar. Sam­ti­digt kom­mer fle­ra ny­fik­na på be­sök för att se vad Fri­tids­ban­ken har att er­bju­da.

Ge­or­ges Chal­houb är på plats för att se till att allt fly­ter på som det ska. Han har job­bat i för­e­ning­en se­dan star­ten och är stolt över ar­be­tet de gör.

– Det kom­mer folk till oss he­la ti­den. Folk som skän­ker gre­jer och folk som vill lå­na. Gam­la, unga och barn­fa­mil­jer, sä­ger han och be­rät­tar att när­ma­re 2000 ut­hyr­ning­ar gjorts i år.

KONCEPTET ÄR SOM ett bib­li­o­tek. Fast med fri­tids­pry­lar som man lå­nar gra­tis i upp till två vec­kor.

Ge­or­ges Chal­houb me­nar att de som hyr bå­de är svens­kar och ny­an­län­da. Ge­men­samt är att de vill tes­ta på nå­got in­nan de gör en dyr in­ve­ste­ring.

– I stäl­let för att kö­pa dy­ra pry­lar kom­mer de hit och lå­nar först. Som ett test. På hös­ten och vin­tern är det myc­ket ski­dor, pjäx­or, sta­var. Un­der som­ma­ren är det mest flyt­väs­tar, cyklar och fot­bol­lar, sä­ger han.

Men sam­ti­digt mär­ker Ge­or­ges Chal­houb att det finns folk som

lå­nar pry­lar de ald­rig an­nars skul­le kun­na kö­pa.

– Det är klart att ny­an­län­da in­te har råd att kö­ra dy­ra sa­ker. Och det märks att det finns fat­ti­ga i stan. Vi ha­de en man från Sy­ri­en på be­sök som var jät­te­tack­sam och be­rät­ta­de att han in­te ha­de råd. Men man be­hö­ver in­te be­rät­ta det för mig och jag frå­gar in­te om det. Vi finns för al­la er, sä­ger han.

IBLAND BLIR EN cy­kel stu­len. Ibland går ski­dor­na sön­der. Och nå­gon gång har det hänt att en pryl in­te kom­mit till­ba­ka. Men för det mesta fun­kar det en­ligt Ge­or­ges Chal­houb all­de­les ut­märkt.

– Vi har ald­rig haft någ­ra sär­skil­da pro­blem. Det har hänt att nå­got sak­nas. Men har du lå­nat en cy­kel och den gått sön­der el­ler bli­vit stu­len. Säg till, inga pro­blem.

Fle­ra oli­ka ak­tö­rer är in­blan­da­de i pro­jek­tet. Bland an­nat Ud­de­val­la­hem som står för lo­ka­len, ishal­len som sli­par al­la skrid­skor, och kom­mu­nen som står för an­ställ­ning­en av per­so­nal.

Att få pry­lar från in­vå­na­re till ut­hyr­ning har in­te va­rit nå­got pro­blem. Men Ge­or­ges Chal­houb har en li­ten öns­kan.

– Cyklar. Skriv att vi be­hö­ver cyklar. Det har vi in­te så myc­ket av och väl­digt många vill lå­na det, sä­ger han. Finns det nå­got ni in­te tar emot?

– För­ra året fick vi ett pi­a­no som väg­de her­re­gud 200 ki­lo. Det kun­de vi in­te be­hål­la för det tog så myc­ket plats. Men det är en­da gång­en det va­rit nå­got pro­blem. De fles­ta vet vad vi tar emot.

ORD­NING OCH RE­DA. Ge­or­ges Chal­houb och En­ver Gash job­bar på för fullt i lo­ka­len. Allt i sin ord­ning för att rätt stor­le­kar ska fin­nas lät­till­gäng­li­ga.

Bild: LASSE EDWARTZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.