Som­mar­job­ba­re stal från kvin­na

Bohusläningen - - Uddevalla - ANDRE­AS ENGBLOM 0522-99200 ae@bo­husla­ning­en.se

En ton­å­rig poj­ke döms för grov stöld och rån. Det­ta se­dan han be­stu­lit en äld­re kvin­na i hen­nes hem och sli­tit ett par ex­klu­si­va skor från en poj­ke.

Det var i ju­li som den 17-åri­ge poj­ken som­mar­job­ba­de på Skogs­lyc­kan. Han möt­te en äld­re dam ut­om­hus och till­sam­mans med en an­nan som­mar­job­ba­re frå­ga­de han om da­men be­höv­de hjälp. De följ­de med hen­ne upp för att hjäl­pa hen­ne la­ga en gar­de­rob. Men det var in­te allt 17-åring­en gjor­de.

HAN GICK IGE­NOM fle­ra rum i bo­sta­den och stal smyc­ken och en na­gel­sax. När da­men da­gen där­på upp­täck­te att fö­re­må­len sak­na­des an­mäl­de hon stöl­den. Po­lis gjor­de en hus­rann­sa­kan hem­ma hos 17-åring­en och hit­ta­de då smyc­ke­na och na­gel­sax­en.

Må­na­den där­på stal sam­ma poj­ke ett par ex­klu­si­va skor, vär­da över 4 000 kro­nor, från en an­nan poj­ke i en lä­gen­het på Hov­hult. Han slet skor­na av poj­kens föt­ter sam­ti­digt som han fle­ra gång­er skrek ”håll käf­ten an­nars slår jag sön­der dig”.

Så sent som i ju­ni, en dryg må­nad fö­re stöl­den hos da­men, döm­des ton­å­ring­en för miss­han­del. Nu döms han igen av Uddevalla tings­rätt för bå­da brot­ten, samt för tre fall av ringa nar­ko­ti­kabrott.

TINGSRÄTTEN AN­SER ATT brot­ten är så all­var­li­ga att en äld­re per­son ha­de dömts till över ett års fäng­el­se. Men på grund av sin ringa ål­der, och då 17-åring­en be­dömts va­ra i be­hov av vård, döms han i stäl­let till ung­doms­vård med sär­skild fö­re­skrift att han ska föl­ja ett sär­skilt ung­doms­kon­trakt.

Han ska ock­så, till­sam­mans med si­na vård­nads­ha­va­re, be­ta­la 5 000 kro­nor i ska­de­stånd till da­men och 12 700 kro­nor till den rå­na­de poj­ken.

Så sent som i ju­ni, en dryg må­nad fö­re stöl­den hos da­men, döm­des ton­å­ring­en för miss­han­del.

STÖLDGODS. Po­li­sen hit­ta­de smyc­ken och en na­gel­sax hem­ma hos 17-åring­en när de gjor­de hus­rann­sa­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.